Поштовани,

Преласком Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске (Фонд ПИО РС) на трезорски начин пословања, од 01.јануара 2016. године, угашени су рачуни Фонда ПИО РС и извршен пренос свих новчаних средстава на Јединствен рачун Трезо- ра Републике са стањем на дан 31. децембар 2015. године.

На основу  члана 31. Закона о трезору (“Службени гласник Републике Српске”, број:  28/13 и 103/15) Министарство финансија Републике Српске за уплату новчаних сред-става, за одређене  услуге које врши Фонд ПИО РС (издавање увјерења, обустава за регресни поступак, камата по судским рјешењима, потраживања за уговорене услуге и др.) отворило је Рачун посебних намјена-Средстава Фонда ПИО РС.

Инструкција за плаћење у конвертибилним маркама и Инструкција за девизно плаћање осигураницима, корисницима права и правним лицима дају  потпуна и прецизна упутства о начину уплата на  Рачун посебних намјена-Средстава Фонда ПИО РС.

Контакт лица:

Митра Пајић и Нада Секулић, тел: +387 55 210 476

Прилог