Број: ИП-99-149/2016

Датум: 14.03.2016. године

Ј А В Н И  П О З И В

за

Програм социјалног збрињавања у 2016. години

У циљу социјалног збрињавања радника, на основу Рјешења Владе Републике Српске, број:04/1-012-2-232/16 од 4.02.2016. године (“Службени гласник Републике Српске”, број:  11/16 од 17.02.2016. године) о одобравању уплате доприноса за пензијско и инвалидско осигурање, Фонд ПИО Републике Српске позива послодавце да пријаве запослене раднике ради кориштења средстава за социјално збрињавање радника и остваривање права на старосну пензију до 31.12.2016. године.

Уплата доприноса за пензијско и инвалидско осигурање одобрава се од стране Владе Републике Српске  за осигуранике у бившим државним предузећима, акционарским душтвима у већинском власништву Републике и земљорадничким задругама, односно осигуранике уколико нема уплатилаца доприноса, који са стажом осигурања за који ће бити уплаћен допринос, испуњавају услове за остваривање права на пензију до 31.12.2016. године.

Пријаве по овом  позиву подносе се пословницама Фонда ПИО, у општини према сједишту послодавца. Пријављивање радника Фонду ПИО потребно је ради усаглашавања износа средстава између Фнда ПИО и Комисије за социјално збрињавање радника.

Јавни позив ће се објавити у дневном листу “Глас Српске” и на интернет страници Фонда ПИО Републике Српске.

                                                                                                                           ДИРЕКТОР        

                                                                                                                  Др Младен Милић, с.р.