Kolegijum direktora Fonda PIO u širem sastavu održao je 40. sjednicu 24.10.2016. godine u Bijeljini, na kojoj je razmatrao i usvojio :

  • Nacrt Plana i programa rada Fonda PIO za 2017. godinu i
    Nacrt Plana nabavki Fonda PIO za 2017. godinu, koji se upućuju u dalju proceduru, i
    Nacrt Pravilnika o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti radnika Fonda PIO, koji se upućuje Upravnom odboru Fonda, na dalje razmatranje i usvajanje.

Kolegijom direktora upoznat je sa:

  • Analizom realizacije Plana rješavanja neriješenih zahtjeva za ostvarivanje prava na penziju i ponovno određivanje penzije za septembar 2016. godine,
  • Budžetskim zahtjevom Fonda PIO za 2017. godinu,
  • Informacijom o razlozima nastanka preplaćenih iznosa penzija za period jul – septembar 2016. godine.

Takođe, Kolegijom direktora Fonda PIO upoznat je i sa Informacijom o stanju poslova u Sektoru za kontrolu obračuna, evidentiranje prihoda, javne nabavke i sistemsku podršku, Informacijom o stepenu realizacije preporuka po izvještajima interne revizije za period 01.01-30.09.2016. godine i Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta zaposlenih u Fondu PIO.