Fond PIO Republike Srpske poziva sve korisnike sa prebivalištem van Republike Srpske da do kraja 2016. godine dostave potvrdu o životu za 2017. godinu, kako bi se isplata penzije  mogla vršiti i dalje nesmetano.

Evidentiranje korisnika sa prebivalištem van Republike (47.276 korisnika) vrši se na osnovu člana 140. Zakona o PIO, kojim je propisano da korisnik penzije kome se penzija isplaćuje van Republike je obavezan da na kraju kalendarske godine Fondu dostavi potvrdu o životu. Potvrda o životu se dostavlja najkasnije do 31.12.2016. godine u nadležnu filijalu Fonda PIO, koja  je donijela rješenje o ostvarivanju prava i vrši isplatu penzije.

Korisniku penzije koji ne dostavi potvrdu o životu blagovremeno isplata penzije se obustavlja.

Fond je na čeku za isplatu penzije za oktobar i novembar  za korisnike sa prebivalištem van Republike uputio i pisanu poruku o potrebi  blagovremene dostave  potvrde o životu. Ista poruka biće upućena i na penzijskom čeku za  decembar.

Za nove korisnike van Republike potvrda o životu obezbjeđuje se kod nadležne filijale, u postupku rješavanja o pravu.

Potrda o životu je ispravna ako je ovjerena kod: nosioca penzijskog osiguranja u državi prebivališta, suda, opštinskog organa, notara ili kod diplomatsko-konzularnog predstavništva BiH u državi prebivališta.

Obrazac Potvrde o životu  može se preuzeti  i na Internet stranici  Fonda PIO.

 

Obrazac – Potvrda o životu