Prema odredbama važećeg Zakona o PIO (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 134/11, 83/13 i 103/15) u članu 41. i 42. propisani su uslovi za ostvarivanje prava na sta-rosnu  penziju osiguranika i to:

a)  kad navrši  65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja,

b)  kad navrši 60 godina života  i 40 godina penzijskog staža, i

v) osiguranik žena kad navrši 58 godina života i 35 godina staža osiguranja.

Članom 177. i 178. Zakona o PIO propisano je da se  navedeni uslovi  ne  primjenjuju odmah stupanjem na snagu Zakona o PIO, počev od 01.01.2012. godine, već da se do tih krajnjih uslova za ostvarivanje prava na starosnu penziju dolazi postepeno do 2019. godine, odnosno 2025. godine.

Tako su u 2017. godini  uslovi za ostvarivanje prava na starosnu penziju sledeći:

– za najmanje 15 godina staža osiguranja izuzetno za ženu osiguranika u 2017. godini potrebno je da navrši  63 godine i osam mjeseci  života.

– za osiguranika muškarca i ženu  sa 40 godina penzijskog staža u 2017. godini potrebno je da navrši 57 godina  i četiri mjeseca života.

– za osiguranika ženu prema uslovu 35 godina staža osiguranja u 2017. godini potrebno je da navrši 55 godina i četiri mjeseca života.