U Bijeljini je 23. februara održana 27. sjednica Upravnog odbora Fonda PIO na kojoj je razmatran i usvojen:

  • Plan rada Upravnog odbora Fonda PIO za 2017. godinu,
  • Zbirni izvještaj o popisu imovine i obaveza Fonda PIO na dan 31.12.2016. godine,
  • Pravilnik o načinu provođenja postupka javne nabavke u Fondu PIO.

Pored toga, Upravni odbor je stavio van snage Pravilnik o poslovima interne kontrole Fonda PIO, u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj orginaziciji i sistematizaciji radnih mjesta u Fondu.