Obvestilo uživalcem slovenske pokojnine s prebivališčem v Bosni in Hercegovini z območja Republike Srpske

Uživalci slovenskih pokojnin, rezidenti Bosne in Hercegovine z območja Republike Srpske, za katere je Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju zavod) že pridobil podatek o JMB, dodeljenem v Republiki Srpski, v skladu s 96. členom ZMEPIZ-1 (Uradni list RS, št. 111/13) in Dogovorom med zavodom in Fondom za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske (v nadaljevanju Fond PIO RS) z dne 18. 3. 2015, obrazca »Potrdilo o živetju« ne bodo prejeli. Zavod je letos prvič za te upravičence izvedel elektronsko  izmenjavo podatkov z Fondom PIO RS za nemoteno izplačevanje slovenske pokojnine.

Obrazec »Potrdilo o živetju« bodo prejeli le tisti uživalci slovenskih pokojnin, rezidenti Republike Srpske, za katere zavod še ne razpolaga s podatkom o JMB. Obrazec morajo uživalci v celoti izpolniti in overiti pri pristojnem organu ter ga vrniti zavodu do konca meseca novembra 2017. V nasprotnem primeru jim bo zavod začasno, do prejema ustrezno izpolnjenega in overjenega »Potrdila o živetju«, zadržal izplačevanje pokojnine upoštevajoč 3. in 4. odstavek 120. člena ZPIZ-2 (Uradni list RS, št. 96/12).

Prevod:

Obavještenje korisnicima slovenačke penzije sa prebivalištem u Bosni i Hercegovini sa područja Republike Srpske

Korisnici slovenačkih penzija, rezidenti Bosne i Hercegovine, za koje je Zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje Slovenije (u nastavku: zavod) već dobio podatke o JMB dodijeljenom u Republici Srpskoj, u skladu sa 96. članom ZMEPIZ-1 (Službeni list RS, br. 111/13) i Dogovorom između zavoda i Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske (u nastavku: Fond PIO RS) od 18.03.2015. godine, obrazac “Potvrda o životu” neće dobiti. Zavod je ove godine prvi put za te korisnike izvršio elektronsku razmjenu podataka sa Fondom PIO RS u cilju nesmetane isplate slovenačke penzije.

Obrazac “Potvrda o životu” će dobiti samo oni korisnici slovenačkih penzija, rezidenti Republike Srpske, za koje zavod još ne raspolaže podatkom o JMB. Korisnici moraju obrazac u cjelosti popuniti i ovjeriti kod nadležnog organa te ga vratiti zavodu do kraja mjeseca novembra 2017. godine. U suprotnom će im zavod privremeno obustaviti isplatu penzije u skladu sa 3. i 4. stavom 120. člana ZPIZ-2 (Službeni list RS, br. 96/12).