U Fondu PIO Republike Srpske od 04. do 06. decembra 2017. godine održan je  seminar za interne provjeravače  po zahtjevima standarda ISO/IEC 27001 i OHSAS 18001, kojeg izvodi Istraživački tehnološki centar Novi Sad. Cilj seminara je obuka za interne provjeravače za sistem menadžmenta bezbjednošću informacija ISO/IEC 27001:2013 i sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbjednošću na radu OHSAS 18001:2007. Program seminara na kome je izvršena obuka za  ukupno 23 kadidata obuhvatao je: predavanje i zajedničke vježbe, izradu samostalnih zadataka i samostalno polaganje ispita, koje je izvršeno  na završni dan seminara – 06. decembra. Kandidati koji uspješno polože ispit dobijaju zvanje internog provjerivača.

Radi se o kontinuiranom procesu osposobljavanja i obučavanja novih internih provjeravača, koji će svojim radom i provjerama u narednom periodu unaprijediti i poboljšati integrisani sistem menadžmenta koji je implementiran u Fondu PIO Republike Srpske, sa posebnim akcentom na bezbjednost informacija i brigom za zdravlje i bezbjednost radnika na radnom mjestu. Podsjećamo, Fond PIO u svom radu i djelovanju primjenjuje integrisani sistem menadžmenta kvalitetom, kojeg pored dva navedena standarda čini i standard ISO 9001:2015 – sistem menadžmenta kvalitetom, za koji je sertifikovan juna 2010. godine.