Kolegijum direktora Fonda PIO u širem sastavu održao je 28. decembra 2017. godine 51. redovnu sjednicu, uz prisustvo svih pomoćnika direktora i  rukovodilaca filijala, na kojoj je razmatrao i usvojio:

  • Zapisnik sa 50. redovne sjednice Kolegijuma direktora Fonda održane 12. decembra godine  i pregled realizacije zaključaka donijetih na toj sjednici;
  • Analizu realizacije Plana rješavanje neriješenih zahtjeva za ostvarivanje prava na penziju i ponovno određivanje penzije za decembar godine.

Kolegijum direktora Fonda PIO upoznat je sa primjenom Uputstva o postupku ocjenjivanja zaposlenih u Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske.