Vlada Republike Srpske je na svojoj 155. sjednici imenovala Upravni odbor Fonda u sastavu:

 1. Zoran Trifković,
 2. Dragorad Vasić,
 3. Jovo Kosmajac,
 4. Zdravko Plazačić,
 5. Dušan Dragović,
 6. Dragana Moravac,
 7. Ranka Mišić,
 8. Borko Đurić i
 9. Delivoje Tošić

koji je 28. februara održao konstitutivnu sjednicu na kojoj je za predsjednika izabran Zdravko Plazačić, a za zamjenika predsjednika Jovo Kosmajac.

Održana 1. redovna sjednica Upravnog odbora Fonda PIO

Na 1. redovnoj sjednici održanoj 28. februara, Upravni odbor je razmatrao i usvojio:

 • Zapisnik sa 32. redovne sjednice Upravnog odbora Fonda održane u Bijeljini dana 21.12.2017. godine i realizaciju zaključaka sa iste sjednice
 • Plan rada Upravnog odbora Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske za 2018. godinu
 • Izvještaj o realizaciji Plana nabavki Fonda za penzijsko i invalisko osiguranje Republike Srpske za 2017. godinu i
 • Zbirni izvještaj o redovnom popisu imovine i obaveza Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske za 2017. godinu
 • Prijedlog Pravilika o izmjeni Pravilnika o računovodstvu i računovodstvenim politikama Fonda za penzijsko i invalidsk osiguranje Republike Srpske, broj: O-1500/2017-9 od 21.12.2017. godine
 • Prijedlog Pravilnika o stavljanju van snage Pravilnika o kancelarijskom i arhivskom poslovanju u Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske, broj: 3142/12 od 13.08.2012. godine i
 • Prijedlog Pravilnika o stavljanju van snage Pravilnika o internoj reviziji u Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske, broj: 4363-6/12 od 14.11.2012. godine

Pored toga, Upravni odbor je donio:

 • Odluku o utvrđivanju koeficijenta za valorizaciju plata za 2018. godinu i
 • Odluku o amortizacionim stopama.