Pojava preplate penzije, sa obavezom da se vrati Fondu više primljeni iznos, često se vezuje za korisnika porodične penzije koji stekne status osiguranika. Tako se nameće pitanje i potreba objašnjenja može li korisnik ove vrste prava biti prijavljen na penzijsko i invalidsko osiguranje. Odredbama člana 141. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju precizno i nedvosmisleno je propisano: „Ako neko od korisnika porodične penzije stekne status osiguranika, isplata penzije tom korisniku obustvalja se za period trajanja osiguranja, a preostalim korisnicima određuje se novi iznos penzije“.

To, jednostavnije, znači da se korisniku prava na porodičnu penziju koji stekne status osiguranika obustavlja  isplata penzije za  period trajanja osiguranja. Takođe, znači da se korisniku porodične penzije nakon prestanka osiguranja i nakon podnesenog zahtjeva, prema Zakonu, ponovo uspostavlja isplata porodične penzije.

U činjenice koje su  od uticaja na korištenje, odnosno obim prava na porodičnu penziju, koje je korisnik dužan prijaviti Fondu u roku od 30 dana od dana nastanka spada i sticanje statusa osiguranika u obaveznom ili dobrovoljnom osiguranju, isto kao što su to i druge činjenice poput: redovno školovanje ili završetak redovnog školovanja, stupanje u brak, promjena adresa, u vezi sa isplatom penzije, i dr.

Treba istaći da Fond redovno, na mjesečnom nivou, vrši kontrolu korisnika porodične penzije prijavljenih na osiguranje i korisnika porodične penzije-djece na redovnom školovanju, u pogledu statusa  školovanja, dva puta godišnje u ciklusu zimskog i ljetnjeg semestra. Po osnovu dvojnog statusa korisnika porodične penzije prijavljenih na osigu-ranje u 2017. godini utvrđen je prestanak isplate za 270 korisnika porodične penzije, dok je u periodu januar – maj 2018. godine prestanak isplate po ovom osnovu utvrđen za 157 korisnika. Različiti su uzroci po osnovu kojih dolazi do preplate penzije, a dvojni status korisnika porodične penzije prijavljenog na osiguranje zauzima više od sedam posto. Od posebne važnosti je da korisnici porodične penzije budu upoznati da istovremeni status korisnika porodične penzije i osiguranika, po Zakonu, nije moguć i da se u takvom statusu isplata penzije tom korisniku obustavlja, za period trajanja osiguranja.