Odlukom Vlade Republike Srpske, odobren je plasman sredstva za unapređenje položaja lica sa invaliditetom – naknadom za ličnu invalidninu i propisani uslovi za ostvarivanje lične invalidnine koji podrazumijevaju:

– prebivalište u Republici Srpskoj,

– zavisnost od pomoći i njege drugog lica prilikom zadovoljavanja osnovnih životnih potreba,

– oštećenje/oboljenje nastalo u razvojnom periodu do navršenih 18 godina života,

– tjelesno oštećenje od 80 do 100%.

Istovremeno je propisano da ličnu invalidninu ne mogu ostvariti lica koja već ostvaruju primanja po osnovu invaliditeta stečenog u ratu, kao i lica koja ostvaruju pravo na smeštaj u ustanovu socijalne zaštite i pravo na zbrinjavanje u hraniteljsku porodicu ili koja su smještenja u drugu ustanovu na teret budžetskih sredstava.

Izuzetno, lice sa psihičkim poremećajem i obolenjem i lice sa oštećenjem u intelektualnom funkcionisanju mogu ostvariti ličnu invalidninu iako im nije utvrđeno tjelesno oštećenje, ako ispunjavaju druge propisane uslove, kao i lice sa potpunim gubitkom sluha oba uha preko 95% i lice sa obostranim teškim oštećenjem sluha preko 90% iako nisu zavisna od pomoći i njege drugog lica prilikom zadovoljavanja osnovnih životnih potreba, ako ispunjavaju druge propisane uslove.

U poslednjih petnaest dana zabilježen je enorman priliv zahtjeva lica koja ne ispunjavaju propisane uslove odlukom Vlade.

Organi vještačenja Fonda postupaju po svakom podnesenom zahtjevu za utvrđivanje tjelesnog oštećenja, ali prioritetno se rješavaju zahtjevi lica koja prema odluci nedvosmisleno ispunjavaju uslove za ostvarivanje lične invalidnine.

Ovom prilikom Fond poziva lica koja po odluci Vlade ne ispunjavaju uslove i ne mogu ostvariti ličnu invalidninu putem centra za socijalni rad ili službe socijalne zaštite u organima lokalne uprave, da ne podnose zahtjeve za utvrđivanje tjelesnog oštećenja, jer time direktno utiču na efikasnost rješavanja zahtjeva lica koja ispunjavaju propisane uslove.