Pored opštih propisa za ostvarivanje prava na penziju žena-majka stiče pravo na penziju za jednu godinu manje staža osiguranja za svako rođeno dijete u odnosu na  uslove za sticanje prava na penziju propisane Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju.

U periodu od  dvije i po godine, koliko je ova zakonska odredba u primjeni,  pravo na penziju, pod povoljnijim uslovima, prema uslovu žena-majka ostvarilo je 1.738 korisnika, od toga 344 korisnika u periodu januar-jun 2018. godine, 632  u 2017. godini i 762 korisnika u 2016. godini.

Povoljniji uslovi za sticanje prava na  penziju, prema odredbama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, propisani su i za kategoriju policijski službenik koji ima pravo na starosnu penziju kada navrši 40 godina penzijskog staža bez obzira na godine života. Po tom osnovu, za dvije i po godine koliko je na snazi ova  odredba, pravo je ostvario 431 korisnik i to: 68 korisnika u periodu januar-jun 2018. godine, 88 korisnika u 2017. godini i  281 korisnik u 2016. godini.

Ostvarivanje prava po povoljnijim uslovima za ženu- majku i policijskog službenika uticali su na  povećanje broja korisnika prava na godišnjem nivou.

Projekcije su da će broj novih korisnika prema uslovu žena-majka i policijski službenik i narednih godina ostati na dosadašnjem nivou.