Obavještavamo korisnike prava na penziju Fonda PIO Republike Srpske, koji imaju prebivalište na području Republike Slovenije i Republike Hrvatske,  da nisu u obavezi Fondu PIO Republike Srpske dostavljati potvrdu o životu.

Naime, za korisnike prava Fonda PIO Republike Srpske koji imaju prebivalište na području Republike Slovenije i Republike Hrvatske činjenica smrti utvrđuje se elektronskom razmjenom podataka sa Zavodom za pokojninsko i invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ) i Hrvatskim zavodom za mirovinsko osiguranje (HZMO), zbog čega korisnici Fonda PIO Republike Srpske sa prebivalištem u Sloveniji i Hrvatskoj nisu u  obavezi dostavljati potvrde o životu.

Izuzetak su korisnici prava kod kojih postoji nedostatak u identifikacionim podacima, te se provjera putem razmjene podataka ne može izvršiti.

Korisnici bez identifikacionog broja će na  kućnu adresu dobiti pisano obavještenje potvrde o životu koju moraju popuniti, ovjeriti kod nadležnog organa i dostaviti Fondu PIO Republike Srpske do kraja tekuće godine, i sa iste će se preuzeti identifikacioni podaci, nakon čega se i za te korisnike, u naredom periodu, ne bi vršila dostava potvrde o životu.