Обавјештавамо кориснике права на пензију Фонда ПИО Републике Српске, који имају пребивалиште на подручју Републике Словеније и Републике Хрватске,  да нису у обавези Фонду ПИО Републике Српске достављати потврду о животу.

Наиме, за кориснике права Фонда ПИО Републике Српске који имају пребивалиште на подручју Републике Словеније и Републике Хрватске чињеница смрти утврђује се електронском размјеном података са Заводом за покојнинско и инвалидско заваровање Словеније (ЗПИЗ) и Хрватским заводом за мировинско осигурање (ХЗМО), због чега корисници Фонда ПИО Републике Српске са пребивалиштем у Словенији и Хрватској нису у  обавези достављати потврде о животу.

Изузетак су корисници права код којих постоји недостатак у идентификационим подацима, те се провјера путем размјене података не може извршити.

Корисници без идентификационог броја ће на  кућну адресу добити писано обавјештење потврде о животу коју морају попунити, овјерити код надлежног органа и доставити Фонду ПИО Републике Српске до краја текуће године, и са исте ће се преузети идентификациони подаци, након чега се и за те кориснике, у наредом периоду, не би вршила достава потврде о животу.