Одредбама члана 118. Закона о пензијском и инвалидском осигурању (,,Сл. гласник Републике Српске“број: 134/11,82/13 и 103/15) регулисано је да осигураник захтјев за остваривање права на старосну пензију може поднијети након престанка осигурања. Изузетак су осигураници из категорије самосталних дјелатности, члан привредног друштва, органа управљања и лице које обавља послове уговора о дјелу, који за свој рад прима накнаду, као и осигураник вјерски службеник и осигураник пољопривредник који захтјев могу поднијети и за вријеме трајања осигурања.

Уколико осигураник-радник захтјев поднесе прије престанка осигурања захтјев ће, сходно закону, бити одбијен. У том случају је потребно поднијети нови захтјев, поштујући законску одредбу да се захтјев за остваривање права подноси након престанка осигурања.

Право на старосну пензију, према одредбама члана 131. Закона, осигураник има од правог дана након престанка осигурања, уколико је захтјев поднесен у року од три мјесеца од престанка осигурања. Уколико захтјев буде поднесен након истека наведеног рока, право на старосну пензију се може признати највише три мјесеца уназад од дана подношења, ако су на тај дан испуњени услови за остваривање права.

У случају да је захтјев поднесен прије престанка осигурања, а поступак по захтјеву још није окончан у тренутку када је осигурање престало, то није сметња да се по престанку осигурања благовремено поднесе нови захтјев. Правилност и законитост таквог поступања потврђују, у правилу, и надлежни судови, у оним случајевима када осигураник чији захтјев буде одбијен покрене управни спор.

На то се посебно упућују осигураници који пребивалиште имају у иностранству и чије захтјеве Фонд прима од других носилаца, осигурања у складу са међународним споразумима о социјалном осигурању. С обзиром да се поступак води у двије, каткад и више држава, трајање поступка је, по правилу, дуже него када осигураник захтјев подноси непосредно у некој од пословница Фонда. Стога је препоручљиво да се такви осигураници новим захтјевом обрате надлежном носиоцу осигурања у држави пребивалишта одмах по престанку осигурања.