Odredbama člana 118. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (,,Sl. glasnik Republike Srpske“broj: 134/11,82/13 i 103/15) regulisano je da osiguranik zahtjev za ostvarivanje prava na starosnu penziju može podnijeti nakon prestanka osiguranja. Izuzetak su osiguranici iz kategorije samostalnih djelatnosti, član privrednog društva, organa upravljanja i lice koje obavlja poslove ugovora o djelu, koji za svoj rad prima naknadu, kao i osiguranik vjerski službenik i osiguranik poljoprivrednik koji zahtjev mogu podnijeti i za vrijeme trajanja osiguranja.

Ukoliko osiguranik-radnik zahtjev podnese prije prestanka osiguranja zahtjev će, shodno zakonu, biti odbijen. U tom slučaju je potrebno podnijeti novi zahtjev, poštujući zakonsku odredbu da se zahtjev za ostvarivanje prava podnosi nakon prestanka osiguranja.

Pravo na starosnu penziju, prema odredbama člana 131. Zakona, osiguranik ima od pravog dana nakon prestanka osiguranja, ukoliko je zahtjev podnesen u roku od tri mjeseca od prestanka osiguranja. Ukoliko zahtjev bude podnesen nakon isteka navedenog roka, pravo na starosnu penziju se može priznati najviše tri mjeseca unazad od dana podnošenja, ako su na taj dan ispunjeni uslovi za ostvarivanje prava.

U slučaju da je zahtjev podnesen prije prestanka osiguranja, a postupak po zahtjevu još nije okončan u trenutku kada je osiguranje prestalo, to nije smetnja da se po prestanku osiguranja blagovremeno podnese novi zahtjev. Pravilnost i zakonitost takvog postupanja potvrđuju, u pravilu, i nadležni sudovi, u onim slučajevima kada osiguranik čiji zahtjev bude odbijen pokrene upravni spor.

Na to se posebno upućuju osiguranici koji prebivalište imaju u inostranstvu i čije zahtjeve Fond prima od drugih nosilaca, osiguranja u skladu sa međunarodnim sporazumima o socijalnom osiguranju. S obzirom da se postupak vodi u dvije, katkad i više država, trajanje postupka je, po pravilu, duže nego kada osiguranik zahtjev podnosi neposredno u nekoj od poslovnica Fonda. Stoga je preporučljivo da se takvi osiguranici novim zahtjevom obrate nadležnom nosiocu osiguranja u državi prebivališta odmah po prestanku osiguranja.