Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske uspješno je završio drugu nadzornu provjeru standarda OHSAS 18001:2007, koji predstavlja sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbjednosti na radu. Provjera je izvršena 27. i 28. novembra 2018. godine na lokacijama: Centralna služba, filijala Banja Luka i filijala Prijedor.

U postupku provjere Fond PIO je dokazao usaglašenost sistema sa usvojenom dokumentacijom i zahtjevima standarda, te produžio važenje sertifikata OHSAS 18001:2007. Ovakvom rezultatu prethodilo je mnogo rada i angažovanja zaposlenih na polju obuka za bezbjedan i zdrav rad, obuka internih provjeravača kao i redovne i kvalitetne interne provjere. Na ovaj način Fond  je pokazao opredijeljenost o važnosti brige za bezbjednost i zdravlje zaposlenih i stranaka kao i bezbjednost radnog okruženja.

Nadzornu provjeru izvršila je kompanija Management Systems Certification d.o.o. Beograd, koja je akreditovana od strane Akreditacionog tijela Srbije sa ciljem obavljanja aktivnosti provjere, ocjenjivanja i sertifikacije različitih sistema menadžmenta.

Pored  međunarodnog standarda OHSAS Fond u svom radu i poslovanju primjeljuje i standard ISO 9001:2015-sistem menadžmenta kvalitetom i ISO/IEC 27001:2013-sistem upravljanja bezbjednošću informacija, koji zajedno čine Integrisani sistem menadžmenta kvalitetom.