Фонд за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске успјешно је завршио другу надзорну провјеру стандарда ОHSAS 18001:2007, који представља систем управљања заштитом здравља и безбједности на раду. Провјера је извршена 27. и 28. новембра 2018. године на локацијама: Централна служба, филијала Бања Лука и филијала Приједор.

У поступку провјере Фонд ПИО је доказао усаглашеност система са усвојеном документацијом и захтјевима стандарда, те продужио важење сертификата ОHSAS 18001:2007. Oвaквoм рeзултaту прeтхoдилo је мнoгo рaдa и ангажовања зaпoслeних нa пoљу oбукa зa бeзбjeдaн и здрaв рaд, oбука интeрних прoвjeрaвaча кao и рeдoвнe и квaлитeтнe интeрнe прoвjeрe. Нa oвaј нaчин Фoнд  је пoкaзao опредијељеност o вaжнoсти бригe зa бeзбjeднoст и здрaвљe зaпoслeних и стрaнaкa кao и бeзбjeднoст рaднoг oкружeњa.

Надзорну провјеру извршила је компанија Management Systems Certification д.o.o. Београд, која је акредитована од стране Акредитационог тијела Србије са циљем обављања активности провјере, оцјењивања и сертификације различитих система менаџмента.

Поред  међународног стандарда ОHSAS Фонд у свом раду и пословању примјељује и стандард ISO 9001:2015-систем менаџмента квалитетом и ISO/IEC 27001:2013-систем управљања безбједношћу информација, који заједно чине Интегрисани систем менаџмента квалитетом.