Kolegijum direktora Fonda PIO u širem sastavu održao je 11. januara u Bijeljini, 61. redovnu sjednicu, na kojoj je razmatrao i usvojio:

  • Zapisnik sa 60. redovne sjednice Kolegijuma direktora Fonda u širem sastavu i pregled realizacije zaključaka donijetih na toj sjednici, održanoj 21.12.2018. godine;
  • Realizaciju Plana i programa rada Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske za 2018. godinu, kod svih organizacionih dijelova Fonda-šest filijala, pet Sektora kao i drugostepenih organa Fonda.

Kolegijum direktora je upoznat sa:

  • Planom i programom rada Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske za 2019. godinu.