U cilju socijalnog zbrinjavanja radnika, na osnovu Rješenja Vlade Republike Srpske, broj: 04/1-012-2-727/19 od 14. marta 2019. godine (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj:26/19 od 28.3.2019. godine) o odobravanju uplate doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske objavljuje  javni poziv  kojim poziva poslodavce da prijave zaposlene radnike radi korištenja sredstava za socijalno zbrinjavanje radnika koji sa stažom osiguranja, za koji će biti uplaćen doprinos, ispunjavaju uslove za ostvarivanje prava na starosnu penziju do 31.12.2019. godine.

Uplata doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje od strane Vlade Republike Srpske odobrava se za osiguranike u bivšim državnim preduzećima, akcionarskim duštvima u većinskom vlasništvu Republike i zemljoradničkim zadrugama, odnosno pravne sljedbenike  i osiguranike, ukoliko nema uplatioca doprinosa, koji sa stažom osiguranja za koji će biti uplaćen doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje, ispunjavaju uslove za ostvarivanje prava na starosnu penziju do 31.12.2019. godine.

Prijave po javnom pozivu za socijalno zbrinjavanje podnose se u poslovnicama Fonda PIO, u opštini prema sjedištu poslodavca. Uplata doprinosa će se izvršiti za prijavljene radnike nakon usaglašavanja iznosa između Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske  i Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite.

Javni poziv će se objaviti u dnevnom listu “Glas Srpske” i na internet stranici Fonda PIO Republike Srpske.