Kolegijum direktora Fonda u širem sastavu održao je 30. marta 2019. godine 63. pedovnu sjednicu, putem video linka, na kojoj je razmatrao i usvojio:

  • Zapisnik sa 62. redovne sjednice Kolegijuma direktora Fonda održane 19.02.2019. godine i pregled realizacije zaključaka donijetih na toj sjednici;
  • Izvještaj o radu filijala Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske za 2018. godinu;
  • Nacrt Izvještaja o radu Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske za 2018. godinu, koji se u formi prijedloga upućuje Upravnom odboru na dalju proceduru;
  • Izvještaj o preispitivanju Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske po zahtjevima standarda ISO 9001:2015, za 2018. godinu.

Kolegijum direktora je upoznat i sa:

  • Analizom realizacije Plana rješavnja neriješenih zahtjeva za ostvarivanje prava na penziju i ponovno određivanje penzije za februar 2019. godine i
  • Informacijom o razlozima nastanka preplaćenih iznosa penzije za januar i februar 2019. godine.