Kolegijum direktora Fonda u širem sastavu održao je 11. jula  2019. godine 66. pedovnu sjednicu, putem video linka, na kojoj je razmotrio i usvojio:

  • Zapisnik sa 65. redovne sjednice Kolegijuma direktora Fonda održane 24.06. 2019. godine i pregled realizacije zaključaka donijetih na toj sjednici;

Posebnu pažlju Kolegijum je posvetio pitanju:

  • Provođenja sudskih presuda, sa definisanjem uloge rukovodilaca filijala, načelnika Odjeljenja za rješavanje o pravima u prvom stepenu i načelnika Odjeljenja za rješavanje o pravima u drugom stepenu, i
  • Radne discipline i primjene pravila Etičkog kodeksa zaposlenih u Fondu PIO Republike Srpske, o čemu je analizirano izvršenje u svih šest filijala Fonda i donijeto više zaključaka čije provođenje ima za cilj unapređenje efikasnosti, povećanje ažurnosti, kao i pravilno i primjereno ponašanje zaposlenih u radu, u cilju zadovoljstva korisnika uslugama Fonda.

Kolegijum direktora je upoznat i sa Informacijom o preduzetim aktivnostima filijala na ažuriranju Matične evidencije osiguranika i uplatilaca doprinosa u okviru VIII bruto kontigenta.