Kolegijum direktora Fonda u širem sastavu održao je 27. avgusta 2019. godine 68. pedovnu sjednicu, putem video linka, na kojoj je razmotrio i usvojio:

  • Zapisnik sa 67. redovne sjednice Kolegijuma direktora Fonda održane 08. avgusta 2019. godine i pregled realizacije zaključaka donijetih na toj sjednici;
  • Analizu realizacije Plana rješavanja neriješenih zahtjeva za ostvarivanje prava na penziju i ponovno određivanje penzije za avgust 2019. godine;
  • Nacrt Strateškog plana Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske  za period 2020-2022. godine, koji se u formi Prijedloga upućuje u dalju proceduru Upravnom odboru Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske, i
  • Izvještaj o realizaciji Plana nabavki Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske za period 01.01-30.06.2019. godoine, koji se upućuje Upravnom odboru na dalje razmatranje i usvajanje.

Kolegijum direktora Fonda je  upoznat sa:

  • Izvještajem o radu Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske za period 01.01-30.06.2019. godine, koji se upućuje Upravnom odboru na upoznavanje;
  • Informacijom o razlozima nastanka preplaćenih iznosa penzije za avgust 2019. godine, i
  • Informacijom o preduzetim aktivnostima filijala Fonda na ažuriranju Matične evidencije osiguranika i uplatilaca doprinosa u okviru VIII bruto kontigenta.