Kolegijum direktora Fonda PIO u širem sastavu održao je 14. oktobra 2019. godine 69. redovnu sjednicu, putem video linka, na kojoj je razmatrao i usvojio:

  • Zapisnik sa 68. redovne sjednice Kolegijuma direktora Fonda u širem sastavu, održane 27.08.2019. godine i pregled realizacije zaključaka donijetih na 68. sjednici;
  • Nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu provođenja postupaka javnih nabavki u Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske, i Nacrt Pravilnika o postupku nabavke putem direktnog sporauzma, koji se u formi Prijedloga upućuju u dalju proceduru Upravnom odboru Fonda PIO, i
  • Izvještaj o postupanju sa rashodovanom opremom, sitnim inventarom, auto gumama, odjećom i obućom koji su otpisani prema usvojenom Zbirnom izvještaju o popisu imovine i obaveza na dan 31.12.2018. godine.

Kolegijum direktora je upoznat sa:

  • Analizom realizacije Plana rješavanja neriješenih zahtjeva za ostvarivanje prava na penziju i ponovno određivanje penzije za period 08-31.08.2019. i septembar 2019. godine;
  • Informacijom o razlozima nastanka preplaćenih iznosa penzija za period 08-31.08.2019. i septembar 2019. godine;
  • Informacijom o stepenu realizacije preporuka po izvještajima Jedinice za internu reviziju, za period 01.01-30.09.2019. godine, i
  • Informacijom o preduzetim aktivnostima filijala na ažuriranju Matične evidencije osiguranika i uplatilaca doprinosa u okviru VIII bruto kontigenta, sa zaključkom da se nastave dalje aktivnosti prema utvrđenom planu.