Kolegijum direktora Fonda PIO u širem sastavu održao je 18. novembra 2019. godine 71. redovnu sjednicu, putem video linka, na kojoj je razmatrao i usvojio:

  • Zapisnik sa 70. redovne sjednice Kolegijuma direktora Fonda u širem sastavu, održane dana 08.11.2019. godine i pregled realizacije zaključaka donijetih na toj sjednici;
  • Nacrt dopuna Plana nabavki Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske za 2019. godinu, koji se u formi prijedloga upućuje Upravnom odboru Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje u dalju proceduru;

Takođe, Kolegijum je utvrdio Nacrt Plana nabavki Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske za 2020. godinu, koji se u formi prijedloga upućuje Upravnom odboru u dalju proceduru;

Kolegijum direktora je upoznat sa:

  • Analizom zadovoljstva osiguranika i korisnika prava uslugama Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske za 2019. godinu.