Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske (Fond PIO) uspješno je završio sertifikacionu provjeru standarda ISO 45001:2018, koji predstavlja sistem menadžmenta bezbjednošću i zdravljem na radu. Provjera  je izvršena 27. i 28. novembra 2019. godine na lokacijama Centralna služba, filijala Doboj i filijala Bijeljina i tom prilikom nije konstatovana ni jedna neusaglašenost sistema sa zahtjevima standarda. Fond PIO je dokazao potpunu usaglašenost sistema sa usvojenom dokumentacijom i zahtjevima standarda, te produžio važenje sertifikata za naredne tri godine. Ovim je izvršen prelaz sa do sada postojećeg i važećeg standarda OHSAS 18001:2007 na  ISO 45001:2018.

Pozitivnom nalazu sertifikacione provjere prethodio je obiman rad i angažovanje zaposlenih na polju obuka za bezbjedan i zdrav rad, obuka internih provjeravača, kao i redovne interne provjere. Na ovaj način, Fond PIO je izrazio opredijeljenost o važnosti podizanja bezbjednosti i zdravlja na radu, kako zaposlenih u Fondu tako i osiguranika i korisnika prava Fonda PIO, kao zainteresovanih strana.

Resertifikacionu provjeru je izvršila kompanija SGS Ženeva – predstavništvo Beograd. SGS je vodeća svjetska kompanija za kontrolu, verifikaciju, ispitivanje i sertifikaciju, koja je priznata kao najveće tijelo za kvalitet i integritet u svijetu. Kompanija SGS, sa oko 100.000 zaposlenih posluje širom svijeta  u vidu mreže sa preko 1.500 predstavništava i laboratorija, dok beogradska kancelarija SGS, koja pokriva područje Srbije, BiH, Crne Gore, Hrvatske i Slovenije, ima konstantno više od 800 klijenata.

Pored međunarodnog standarda ISO 45001:2018 Fond u svom radu i poslovanju primjeljuje i standard ISO 9001:2015 – sistem menadžmenta kvalitetom i ISO/IEC 27001:2013 – sistem upravljanja bezbjednošću informacija, koji zajedno čine Integrisani sistem menadžmenta kvalitetom.