Kolegijum direktora Fonda PIO u širem sastavu održao je 16. januara 2020. godine 74. redovnu sjednicu na kojoj je razmatrao i usvojio:

  • Zapisnik sa 73. redovne sjednice Kolegijuma direktora Fonda u širem sastavu, održane dana 19. decembra 2019. godine i pregled realizacije zaključaka  donijetih na toj sjednici;
  • Izvještaj o realizaciji Plana rješavanja neriješenih zahtjeva za ostvarivanje prava na penziju i ponovno određivanje penzije za 2019. godinu i Plan rješavanja zahtjeva za ostvarivanje prava na penziju i ponovno određivanje penzije za 2020. godinu, po mjesecima, i
  • Prijedlog ciljeva zaštite zdravlja i bezbjednosti na radu za 2020. godinu.

Kolegijum direktora je upoznat sa :

  • Informacijom o razlozima nastanka preplaćenih iznosa penzije za decembar 2019. godine;
  • Informacijom o stepenu realizacije preporuka po izvještajima Jedinice za internu reviziju na dan 31.12.2019. godine, i
  • Informacijom o preduzetim aktivnostima filijala na ažuriranju Matične evidencije osiguranika i uplatilaca doprinosa u okviru VIII bruto kontigenta, sa zaduženjem nadležnog Sektora za ostvarivanje prava da sačini analizu ažuriranja matične evidencije u 2019. godini i predloži mjere i aktivnosti za rad u 2020. godini.