Broj: O-954/2020-1

Datum: 25.09.2020. godina

Na osnovu člana 104. stav (1) tačka g) Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 134/11, 82/13 i 103/15), člana 22. stav (1) tačka 8) Statuta Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 31/16 i 48/19), a u vezi sa Zaključkom Upravnog odbora Fonda broj O-573/2016-3 od 24.06.2016. godine, Odlukom Vlade Republike Srpske broj: 04/1-012-2-2633/18 od 04.10.2018. godine („Službeni glasnik Republike Srpske br. 96/18) i Odlukom Upravnog odbora Fonda broj: O-590/2019-16 od 27.02.2019. godine i O-944/2020-11 od 16.09.2020. godine, Direktor Fonda raspisuje

J A V N I   P O Z I V

Za prikupljanje pismenih ponuda za izbor najpovoljnijeg ponuđača – investitora za nadogradnju poslovnog objekta Fonda u Prijedoru

I Predmet/opšte informacije

Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske raspisuje javni poziv za izbor potencijalog investitora za nadogradnju na poslovnom objektu u kojem je smještena Filijala Prijedor, u Ulici Vožda Karađorđa broj 2. u Prijedoru.

Poslovni objekat izgrađen je na zemljištu označenom kao k. p. br. 1095/1 K.O. Prijedor I upisanom u Posjedovni list br. 4427/8 K.O. Prijedor I i Zemljišnoknjižni uložak br. 6998 K. O. Prijedor, sa pravom svojine Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske u dijelu 1/1.

Predmetna lokacija se nalazi u obuhvatu Urbanističkog plana Prijedora 2012-2032 („Službeni glasnik grada Prijedora“ br. 7/14) i definisana je kao zona administracije, kao i u obuhvatu dokumenta prostornog uređenja – Izmjene i dopune Regulacionog plana „Centralne zone Prijedora sa spomeničkim kompleksom“ – I faza („Službeni glasnik opštine Prijedor“ br. 7/07). Prema Planu prostorne organizacije planirano je zadržavanje postojećeg poslovno-administrativnog objekta sa mogućnošću nadziđivanja do konačne spratnosti Su+Pr+2. Planom parcelacije određena je parcela za redovnu upotrebu objekta označena kao br. 36 u površini od 905m2 i ista je formirana u skladu sa Regulacionim planom grada Prijedora (dokumenti dostupni na internet stranici https://www.prijedorgrad.org/sr-EU/uprava-prostorno-uredjenje.html).

U skladu sa informacijama Odjeljenja za prostorno uređenje Grada Prijedora br. 06-36-212/12 od 08.10.2012. godine i 06-36-156/17 od 28.06.2017. godine zaključeno je da postoje određeni uslovi za nadziđivanje predmetnog objekta do spratnosti P+3, s tim da se prva od dvije etaže u potpunosti predvidi za poslovno-administrativne sadržaje. Za organizaciju stambene namjene u sklopu druge etaže potrebno je obezbijediti poseban ulaz. S obzirom da u neposrednom okruženju predmetnog objekta već postoje objekti više spratnosti, neophodno je izraditi idejno rješenje traženog nadziđivanja i u sklopu istog riješiti, pored organizacije prostora za tražene namjene, i uklapanje u smislu vertikalne regulacije u odnosu na zatečene objekte na osnovu čega će se odrediti konačna visina zadnje etaže u smislu dobijanja pune spratne visine ili eventualno dobijanja potkrovlja. Idejno rješenje treba da sadrži i rješenje posebnog ulaza za stambeni dio objekta.

 

II Pravo nadogradnje osniva se na sljedećem objektu Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje:

 – Poslovni objekat površine 1.210,00 m2, koji se nalazi na zemljištu označenom kao k. p. br. 1095/1 K.O. Prijedor I upisan u Posjedovni list br. 4427/8 K.O. Prijedor I i ZK uložak br. 6998 K. O. Prijedor, sa pravom svojine Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske u dijelu 1/1.

 

III Obaveze investitora su da o svom trošku izvrši i obezbijedi:

1) Nadogradnja u svemu sa Regulacionim planom Grada Prijedora, u roku od jedne godine od početka izvođenja radova;

2) Postavljanje demit fasade (stiropor debljine minimalno 10 cm) na kompletnom objektu;

3)  Kompletno uređenje parcele na kojoj se nalazi objekat, koje obuhvata:

      – izradu trotoara i uređenje zelenih površina oko objekta,

      – uređenje ulaza u postojeći poslovni prostor Fonda sa postavljanjem protivkliznih podloga i

      – uređenje prilazne rampe za osobe sa invaliditetom;

4) Obezbjeđenje lokacijskih uslova i tehničke i izvedbeno-projektne dokumentacije;

5) Obezbjeđenje neophodnih dozvola u skladu sa pozitivnim propisima;

6) Uknjižba nadograđenog dijela i

7) Obezbjeđenje finansijske nadoknade za Fond u minimalnom iznosu od 80.000,00 KM, ukoliko se pristupu nadogradnji, u roku od 30 dana od dana potpisivanja Ugovora.

Nadogradnjom poslovnog objekta investitor stiče pravo svojine na nadograđenom dijelu.

 

IV Pravo učešća

Pravo učešća imaju sva fizička i pravna lica koja ispunjavaju sljedeće uslove:

a) da u krivičnom postupku nisu osuđena pravosnažnom presudom za krivična djela organizovanog kriminala, korupciju, prevaru ili pranje novca, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj su registrovani;

b) da su ispunila obaveze u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj su registrovani.

 

V Potrebna dokumentacija

Ponuđači su u sastavu ponude obavezni dostaviti dokumentaciju:

– za fizička lica (fotokopiju lične karte);

– za pravna lica (fotokopiju rješenje o upisu u sudski registar i punomoć za zastupanje);

– idejno rješenje sačinjeno u skladu sa Regulacionim planom grada Prijedora i ovim Pozivom,

– dokaze o ispunjenost uslova iz tačke IV ovog poziva i

– iskazati iznos finansijske nadoknade za Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, koji ne može biti manji od iznosa navedenog u t. III pod 7) ovog Poziva.

 

VI Organ za provođenje postupka

Postupak provođenja procedure izbora potencijalnog investitora po ovom javnom pozivu provešće komisija koju će rješenjem imenovati Direktor Fonda.

 

VII Rok za dostavljanje ponuda

Koverte sa ponudama potrebno je dostaviti najkasnije do 12.10.2020. godine do 16:00 časova.

Komisija za provođenje postupka izbora potencijalnog investitora za nadogradnju na poslovnoj zgradi Fonda u Prijedoru, pristupiće otvaranju ponuda 13.10.2020. godine u 10:00 časova u prostorijama Fonda PIO Republike Srpske u Bijeljini.

Sve ponude zaprimljene nakon tog vremena su neblagovremene i kao takve, neotvorene će biti vraćene pošiljaocima.

Ponuda se dostavlja u zatvorenoj, neprovidnoj koverti, sa pečatom ili potpisom, imenom i adresom ponuđača, na kojoj će se naznačiti tačna adresa kako slijedi:

Fond PIO Republike Srpske, Njegoševa 28a, 76300 Bijeljina, sa naznakom „Komisija za provođenje postupka izbora potencijalnog investitora za nadogradnju na poslovnoj zgradi Fonda u Prijedoru – NE OTVARATI”.

Na istoj koverti ponuđač je dužan navesti i svoju adresu i kontakt telefon.

 

VIII Ocjena ponuda i kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača – investitora

Komisija za provođenje postupka izbora potencijalnog investitora za nadogradnju na poslovnoj zgradi Fonda u Prijedoru, izvršiće pregled blagovremeno pristiglih ponuda, te u postupku analize i ocjene utvrditi da li ponuđači – potencijalni investitori ispunjavaju uslove propisane Pozivom.

Nakon što utvrdi kvalifikovanost ponuđača i pribavi mišljenje nadležnih službi Grada Prijedora o prihvatljivosti  ponuđenog idejnog rješenja, Komisija će izvršiti izbor ponuđača, pri čemu nepotpune ponude, kao ni idejna rješenja koja budu ocijenjena kao neprihvatljiva neće biti uzeta u dalje razmatranje.

Za najpovoljnijeg ponuđača biće izabran ponuđač koji ponudi Fondu najveću finansijsku nadoknadu, koja ne može biti niža od iznosa iz t. III pod 7) ovog Poziva.

U slučaju da samo jedan ponuđač dostavi ponudu, Komisija može da pristupi izboru, pod uslovom da isti ispunjava sve uslove propisane ovim Pozivom.

 

IX Ostale informacije

Javni poziv biće objavljen u dnevnim novinama “Glas Srpske”, na oglasnoj tabli Filijale Prijedor i zvaničnoj internet stranici Fonda www.fondpiors.org .

Zainteresovana lica mogu da dogovore obilazak lokacije i razgledanje poslovnog objekta na kojem će se vršiti nadogradnja svakim radnim danom u periodu od 08:00 do 16:00 časova, u prisustvu predstavnika Fonda.

Kontakt osoba je Slavko Topić,  broj telefona: 052/490-891 i 052/490-892.

Komisija će obavijestiti sve učesnike u postupku o rezultatima postupka putem zvanične internet stranice Fonda www.fondpiors.org.

Ugovorom o nadogradnji poslovnog objekta u Prijedoru, u skladu sa relevantnim odredbama Zakona o obligacionim odnosima biće regulisana prava i obaveze, te međusobni odnosi investitora i Fonda i isti će biti notarski obrađen.

Komisija za provođenje postupka izbora potencijalnog investitora za nadogradnju na poslovnoj zgradi Fonda u Prijedoru zadržava pravo poništenja postupka u slučaju da nijedna dostavljena ponuda, odnosno idejno rješenje ne zadovoljava postavljene uslove.

 

                                                                                                                            DIREKTOR      

                                                                         Dr Mladen Milić