Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske (Fond PIO) uspješno je realizovao prvu nadzornu provjeru standarda ISO 45001:2018 (nastao tranzicijom standarda OHSAS 18001) koji predstavlja sistem menadžmenta bezbjednošću i zdravljem na radu. Nadzorna provjera je izvršena 17. novembra 2020. godine na lokacijama Centralna služba, Filijala Banja Luka i Filijala Prijedor, i tom prilikom nije konstatovana ni jedna neusaglašenost sistema sa zahtjevima standarda. Fond PIO je dokazao potpunu usaglašenost sistema sa usvojenom dokumentacijom i zahtjevima standarda, te produžio važenje sertifikata.

Dobrom rezultatu nadzorne provjere je doprinijeo obiman rad i angažovanje zaposlenih na polju obuka, obučeni interni provjeravači, kao i provođenje redovnih i kvalitetnih internih provjera. Na ovaj način, Fond PIO je pokazao opredijeljenost o podizanju bezbjednosti i zdravlja na radu,kako zaposlenih u Fondu tako i  osiguranika i korisnika prava Fonda, kao zainteresovanih strana.

Nadzornu provjeru standarda ISO 45001:2018 je izvršila kompanija SGS Ženeva-predstavništvo Beograd. SGS je vodeća svjetska kompanija za kontrolu, verifikaciju, ispitivanje i sertifikaciju, koja je priznata kao najveće tijelo za kvalitet i integritet u svijetu. Kompanija SGS, sa više od 92. 000 zaposlenih, širom svijeta, posluje u vidu mreže sa preko 1.500 predstavništava i laboratorija, dok beogradska kancelarija SGS, koja pokriva područje Srbije, BiH, Crne Gore, Hrvatske i Slovenije ima, konstantno, više od 800 klijenata.

Podsjećamo, Fond PIO u svom radu primjenjuje tri međunarodna standarda: standard upravljanja menadžmentom kvaliteta ISO 9001:2015, u primjenu  uveden 2010. godine, standard  ISO 27001:2013 za sistem upravljanja bezbjednošću informacija, u primjenu uveden tokom  2011. godine, i standard ISO 45001:2018 (ranije OHSAS 18001) za sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbjednošću na radu,u primjenu uveden  u junu 2012. godine, što zajedno čini Integrisani sistem menadžmenta kvalitetom.