Kolegijum direktora Fonda PIO u širem sastavu održao je 18. januara 2021. godine 85. redovnu sjednicu, putem Microsoft Teams aplikacije, na kojoj je razmatrao i usvojio:

  • Zapisnik sa 83. i 84. redovne sjednice Kolegijuma direktora Fonda u širem sastavu, održane dana 23. novembra 2020. i decembra 2020. godine i pregled realizacije zaključaka donesenih na tim sjednicama;

Kolegijum direktora je upoznat sa:

  • Analizom realizacije Plana rješavanja neriješenih zahtjeva za ostvarivanje prava i ponovno određivanje penzije za novembar i decembar 2020. godine;
  • Informacijom o razlozima nastanka preplaćenih iznosa penzije za novembar i decembar 2020. godine i Analizom najčešćih uzroka preplate penzije.

   Takođe, Kolegijum direktora je upoznat sa:

  • Analizom nedostajućih podataka o plati na dan 31.12.2020. godine – VIII bruto kontigent, i
  • Informacijom o stepenu realizacije preporuka po izvještajima Jedinice za internu reviziju za period 01.01-31.12.2020. godine kao i Rezimeom Godišnjeg plana revizije Jedinice za internu reviziju u Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske za 2021. godinu.