Uslovi pod kojima, prema Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju, osiguranik muškarac ili žena, u 2021. godini može ostvariti pravo na starosnu penziju su:

S ciljem efikasnijeg rješavanja zahtjeva za ostvarivanje prava na penziju Fond PIO Republike Srpske poziva sve osiguranike koji će u toku 2021. godine ispuniti uslove za sticanje prava na starosnu penziju da se obrate u poslovnicu Fonda PIO, prema mjestu svog prebivališta, radi kompletiranja dokumentacije i urećenje podataka potrebnih za predstojeći postupak rješavanja o pravu na penziju.

Osiguranici se pozivaju isključivo radi prikupljanja nedostajuće dokumentacije i podataka u Matičnoj evidenciji osiguranika, kako bi postupanje Fonda PIO bilo efikasno i u što kraćem roku, nakon što zahtjev za penziju, od strane osiguranika, bude podnesen, nakon što se steknu zakonom proipisani uslovi za ostvarivanje prava na starosnu penziju u 2021. godini.S ciljem efikasnijeg rješavanja zahtjeva za ostvarivanje prava na penziju Fond PIO Republike Srpske poziva sve osiguranike koji će u toku 2021. godine ispuniti uslove za sticanje prava na starosnu penziju da se obrate u poslovnicu Fonda PIO, prema mjestu svog prebivališta, radi kompletiranja dokumentacije i urećenje podataka potrebnih za predstojeći postupak rješavanja o pravu na penziju.

Osiguranicima se, prilikom dolaska u poslovnicu Fonda, preporučuje da ponesu raspoloživu dokumentaciju kao što su: radne knjižice ili fotokopije radnih knjižica, dokaz o stažu osiguranja sa uvećanim trajanjem (beneficirani radni staž), potvrdu staža iz drugih država, ako je prethodno pribavljena, i druge dokaze o stažu ako ih osiguranik posjeduje.

Fond, naročito, poziva osiguranike koji imaju navršenog staža osiguranja van Republike Srpske,u drugim državama i Federaciji BiH, da se odazovu na poziv Fonda PIO i da, ako to do sada nisu učinili, podnesu zahtjev za potvrdu staža iz inostranstva putem Fonda i  prije samog podnošenja zahtjeva za penziju, s obzirom da se  za taj dokument, bez kojeg se ne može donositi konačno rješenje o ostvarivanju prava, iz pojedinih država potražuje i čeka duži vremenski period, od više mjeseci, pa  čak i godina, na što Fond PIO Republike Srpske ne može bitno uticati. Odzivom na poziv Fonda i blagovremenim pribavljanjem potvrde staža iz inostranstva  postupak odlučivanja o pravu na penziju se ubrzava i čini efiksnijim.

Odzivom osiguranika  na poziv  Fonda za kompletirana dokumentacija i uređenja podataka iz Matične evidencije stiču se uslovi da Filijale Fonda PIO, kao prvostepeni organi odlučivanja o pravu, u takvim okolnostima, rješenja o ostvarivanju prava donose u maksimalno kratkom roku od 7-15 dana, što je znatno kraće od zakonom propisanog roka od dva mjeseca.