Kolegijum direktora Fonda u širem sastavu održao je 30. marta 2021. godine 88. redovnu sjednicu, putem Microsoft Teams aplikacije, na kojoj je razmatrao i usvojio:

  • Zapisnik sa 87. redovne sjednice Kolegijuma direktora Fonda u širem sastavu, održane dana 08.03.2021. godine i pregled realizacije zaključaka sa te sjednice;
  • Izvještaj o radu Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske za 2020. godinu, i
  • Izvještaj o realizaciji Plana nabavki Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske za period januar-decembar 2020. godine, koji se upućuju u dalju proceduru Upravnom odboru Fonda.

Kolegijum direktora je upoznat sa:

  • Informacijomj o postupanju sa rashodovanim sredstvima, prema Zbirnom izvještaju o popisu imovine i obaveza na dan 31.12.2020. godine;
  • Informacijom o razlozima nastanka preplaćenih iznosa penzije za januar i februar 2021. godine,
  • Informacijom o preduzetim aktivnostima filijala na ažuriranju Matične evide-ncije osiguranika i uplatilaca doprinosa, i
  • Informacijom o stepenu realizacije preporuka po izvještajima Jedinice za internu reviziju na dan 03.2021. godine.