Broj: O-954/2020-30

Datum: 30.03.2021. godine

 

Na osnovu člana 22. stav (1) tačka 22) Statuta Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje („Službeni glasnik Republike Srpske br. 31/16 i 48/19), a po prijedlogu Komisije za provođenje postupka izbora investitora za nadogradnju na poslovnoj zgradi Fonda u Prijedoru, direktor Fonda donosi

 

O D L U K U

o poništenju postupka

 

I

Poništava se postupak po Javnom pozivu za prikupljanje pismenih ponuda za izbor najpovoljnijeg ponuđača – investitora za nadogradnju poslovnog objekta Fonda u Prijedoru broj: O-954/2020-18 od 25.12.2020. godine, jer ponuđač “OGI NISKOGRADNjA” d.o.o. Prijedor nije kvalifikovan za učešće na Javnom pozivu, a ponuđač “LADICO” d.o.o. Prijedor nije u ostavljenom roku dostavio stručno mišljenje odnosno urbanističko-tehničke uslove izrađene od ovlaštenog lica za izradu prostorno-planske dokumentacije.

 

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena na zvaničnoj internet stranici Fonda – www.fondpiors.org.

 

Obrazloženje

Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske raspisao je javni poziv za izbor najpovoljnijeg ponuđača – investitora za nadogradnju na poslovnom objektu u kojem je smještena Filijala Prijedor, u ulici Vožda Karađorđa broj 2. u Prijedoru. Odlukom Upravnog odbora Fonda broj: O-590/2019-16 od 27.02.2019. godine i O-944/2020-11 od 16.09.2020. godine određeni su uslovi za raspisivanje javnog poziva i provođenje postupka izbora, te pravo učešća i obaveze investitora.

Javni poziv za prikupljanje pismenih ponuda za izbor najpovoljnijeg ponuđača – investitora za nadogradnju poslovnog objekta Fonda u Prijedoru broj: O-954/2020-18 od 25.12.2020. godine objavljen je u dnevnim novinama “Glas Srpske” dana 26. i 27. decembra 2020. godine, na oglasnoj tabli Filijale Prijedor i zvaničnoj internet stranici Fonda – www.fondpiors.org.

Nakon otvaranja pristiglih ponuda, Komisija za provođenje postupka izbora investitora za nadogradnju na poslovnoj zgradi Fonda u Prijedoru sačinila je Zapisnik o prijemu i otvaranju ponuda broj: O-954/2020-24 od 18.01.2021. godine i konstatovala da su blagovremeno pristigle dvije ponude: ponuđača “LADICO” d.o.o. Prijedor i ponuđača “OGI NISKOGRADNjA” d.o.o. Prijedor,  te od Grada Prijedora, Odjeljenja za prostorno uređenje dana 20.01.2021. godine, zatražila mišljenje o prihvatljivosti dostavljenih idejnih rješenja.

Nakon dostavljenog mišljenja Odjeljenja za prostorno uređenje Grada Prijedora iskazanog u Obavještenju – informaciji broj: 06-36-156/17 od 28.01.2021. godine i izvršene analize i ocjene dostavljenih ponuda, Komisija je dana 18.02.2021. godine od ponuđača “LADICO” d.o.o. Prijedor zatražila da, u roku od 15 dana od dana prijema akta, dostavi stručno mišljenje odnosno urbanističko-tehničke uslove izrađene od ovlaštenog lica za izradu prostorno-planske dokumentacije. Kako nakon isteka ostavljenog roka ponuđač “LADICO” d.o.o. Prijedor nije dostavio traženo, a ponuđač “OGI NISKOGRADNjA” d.o.o. Prijedor nije dokazao da je kvalifikovan za učestvovanje u postupku izbora najpovoljnijeg ponuđača jer nije dostavio dokaz o ispunjenosti uslova iz tačke IV podtačke a) Javnog poziva, Komisija je predložila da se donese odluka o poništenju postupka, što se vidi iz Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda broj: O-954/2020-27 od 18.02.2021. godine i Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda broj: O-954/2020-29 od 26.03.2021. godine.

Imajući u vidu prethodno navedeno, direktor Fonda odlučio je kao u dispozitivu.

Uputstvo o pravnom sredstvu: Protiv ove odluke može se izjaviti žalba Upravnom odboru Fonda u roku od 15 dana od dana prijema odluke.

 

v.d. Pomoćnika direktora

Miladin Stjepanović, dipl. pravnik

DIREKTOR

Dr Mladen Milić

Odluku možete prezeti ovdje.