Број: O-954/2020-30

Датум: 30.03.2021. године

 

На основу члана 22. став (1) тачка 22) Статута Фонда за пензијско и инвалидско осигурање („Службени гласник Републике Српске бр. 31/16 и 48/19), а по приједлогу Комисије за провођење поступка избора инвеститора за надоградњу на пословној згради Фонда у Приједору, директор Фонда доноси

 

О Д Л У К У

о поништењу поступка

 

I

Поништава се поступак по Јавном позиву за прикупљање писмених понуда за избор најповољнијег понуђача – инвеститора за надоградњу пословног објекта Фонда у Приједору број: О-954/2020-18 од 25.12.2020. године, јер понуђач “OГИ НИСКОГРАДЊА” д.о.о. Приједор није квалификован за учешће на Јавном позиву, а понуђач “LADICO” д.о.о. Приједор није у остављеном року доставио стручно мишљење односно урбанистичко-техничке услове израђене од овлаштеног лица за израду просторно-планске документације.

 

II

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена на званичној интернет страници Фонда – www.fondpiors.org.

 

Образложење

Фонд за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске расписао је jавни позив за избор најповољнијег понуђача – инвеститора за надоградњу на пословном објекту у којем је смјештена Филијала Приједор, у улици Вожда Карађорђа број 2. у Приједору. Одлуком Управног одбора Фонда број: О-590/2019-16 од 27.02.2019. године и О-944/2020-11 од 16.09.2020. године одређени су услови за расписивање јавног позива и провођење поступка избора, те право учешћа и обавезе инвеститора.

Јавни позив за прикупљање писмених понуда за избор најповољнијег понуђача – инвеститора за надоградњу пословног објекта Фонда у Приједору број: О-954/2020-18 од 25.12.2020. године објављен је у дневним новинама “Глас Српске” дана 26. и 27. децембра 2020. године, на огласној табли Филијале Приједор и званичној интернет страници Фонда – www.fondpiors.org.

Након отварања пристиглих понуда, Комисија за провођење поступка избора инвеститора за надоградњу на пословној згради Фонда у Приједору сачинила је Записник о пријему и отварању понуда број: О-954/2020-24 од 18.01.2021. године и констатовала да су благовремено пристигле двије понуде: понуђача “LADICO” д.о.о. Приједор и понуђача “ОГИ НИСКОГРАДЊА” д.о.о. Приједор,  те од Града Приједора, Одјељења за просторно уређење дана 20.01.2021. године, затражила мишљење о прихватљивости достављених идејних рјешења.

Након достављеног мишљења Одјељења за просторно уређење Града Приједора исказаног у Обавјештењу – информацији број: 06-36-156/17 од 28.01.2021. године и извршене анализе и оцјене достављених понуда, Комисија је дана 18.02.2021. године од понуђача “LADICO” д.о.о. Приједор затражила да, у року од 15 дана од дана пријема акта, достави стручно мишљење односно урбанистичко-техничке услове израђене од овлаштеног лица за израду просторно-планске документације. Како након истека остављеног рока понуђач “LADICO” д.о.о. Приједор није доставио тражено, а понуђач “ОГИ НИСКОГРАДЊА” д.о.о. Приједор није доказао да је квалификован за учествовање у поступку избора најповољнијег понуђача јер није доставио доказ о испуњености услова из тачке IV подтачке а) Јавног позива, Комисија је предложила да се донесе одлука о поништењу поступка, што се види из Записника о прегледу и оцјени понуда број: О-954/2020-27 од 18.02.2021. године и Записника о прегледу и оцјени понуда број: О-954/2020-29 од 26.03.2021. године.

Имајући у виду претходно наведено, директор Фонда одлучио је као у диспозитиву.

Упутство о правном средству: Против ове одлуке може се изјавити жалба Управном одбору Фонда у року од 15 дана од дана пријема одлуке.

 

в.д. Помоћника директора

Миладин Стјепановић, дипл. правник

ДИРЕКТОР

Др Младен Милић

Одлуку можете презети овдје.