Upravni odbor Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske održao je 07. aprila 2021. godine 17. redovnu sjednicu, putem Microsoft Teams aplikacije, na kojoj je razmatrao i usvojio:

  • Zapisnik sa XVI redovne sjednice Upravnog odbora Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske, održane 24. februara 2021. godine, putem Microsoft Teams aplikacije, i realizaciju odluka i zaključaka donesenih na toj sjednici;
  • Izvještaj o radu Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske za 2020. godinu, koji se upućuje Vladi Republike Srpske u dalju proceduru;
  • Izvještaj o realizaciji ciljeva Fonda za 2020. godinu, izvedenih iz Strateškog plana Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske za period 2020-2022. godine, i upoznao se sa Izvještajem o realizaciji Plana i programa rada Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske za 2020. godinu ;

Takođe, Upravni odbor je razmotrio i usvojio:

  • Izvještaj o realizaciji Plana nabavki Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske za 2020. godinu, i
  • Upiznao se sa Izvještajem Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske o provedenoj finansijskoj reviziji Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske za period 01.01-31.12.2020. godine.