Dragana Šarenac – Rukovodilac jedinice za internu reviziju

Rođena je 1976. godine u Opštini Centar Sarajevo. Osnovnu i srednju ekonomsku školu završila u Sarajevu. Diplomirala 2000. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

U 2005. godini, stekla licencu Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske za obavljanje poslova investicionog menadžera.

U 2018. godini, kod Ministarstva finansija Republike Srpske-Centralne jedinice za harmonizaciju, stekla zvanje ovlaštenog internog revizora u javnom sektoru Republike Srpske.

U Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske zaposlena od  2000. godine i obavljala sljedeće poslove:

  • koordinator-instruktor za poslove matične evidencije u Filijali Istočno Sarajevo(2000-2002);
  • kontrolor naplate doprinosa u Filijali Istočno Sarajevo (2002-2004);
  • investicioni menadžer u Sektoru za poslovanje kapitalom od privatizacije (2004-2008);
  • načelnik Odjeljenja za investicione menadžere u Sektoru za poslovanje kapitalom od privatizacije (2008-2010);
  • pomoćnik direktora za poslovanje kapitalom od privatizacije (2010-2011);
  • pomoćnik rukovodioca Filijale Istočno Sarajevo (2011-2012);
  • načelnik Odjeljenje za internu reviziju i kontrolu (2012-2018);
  • rukovodilac Jedinice za internu reviziju (od 01.01.2019. godine).

Po nacionalnosti Srpkinja.

Udata, majka jednog djeteta.