font font

Federalni zavod PIO/MIO

592_pixel.jpg

U vezi primjene Zakona o izmjenama i   dopunama zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju Federacije BiH, (“Službene novine  Federacije BiH”,broj 55/12), donesen je  Pravilnik kojim su propisani način, postupak i dokumentacija neophodni za ostvarivanje prava iz Člana 141.a ovog zakona.

Pravilnik je  donesen   28.08.2012. godine,   a objavljen 12.10.2012. godine  (“Službene novine  Federacije BiH”,broj 87/12).Tekst Zakona o izmjenama i   dopunama zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju Federacije BiH i Pravilnik objavljujemo u  cijelosti kako slijedi:

 

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU

 

Član 1.

U Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/98, 49/00, 32/01, 73/05, 59/06 i 4/09), (u daljnjem tekstu: Zakon), u članu 77., riječi: "30% od prosječne plaće svih zaposlenih na teritoriji Federacije u prethodnom tromjesečju na osnovu podataka Zavoda", zamjenjuju se riječima: "najniže plaće utvrđene Općim kolektivnim ugovorom za teritorij Federacije Bosne i Hercegovine.".

Član 2.

U članu 79. Zakona stav 2. se briše. 

Član 3.

Član 129. Zakona se briše.

Član 4.

Iza člana 141. Zakona dodaju se novi čl. 141a., 141b. i 141c. koji glase:

Član 141a.

Povratnici iz Republike Srpske u Federaciju Bosne i Hercegovine koji su bili korisnici penzija ostvarenih u Društvenom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje Bosne i Hercegovine Sarajevo i kojima je isplata penzija vršena na teritoriji današnje Federacije Bosne i Hercegovine do 30. aprila 1992. godine, od dana podnošenja zahtjeva imaju pravo na penziju kod nosioca osiguranja u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Pravo iz stava 1. ovog člana mogu ostvariti osobe koje su se vratile u Federaciju Bosne i Hercegovine i koje su stekle status povratnika u smislu Zakona o raseljenim osobama i povratnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine i izbjeglicama iz Bosne i
Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 15/05).
Korisnici penzija iz stava 1. ovog člana, kojima je nakon povratka iz Republike Srpske u Federaciju Bosne i Hercegovine, nosilac osiguranja priznao pravo na isplatu penzije, zadržavaju pravo na isplatu penzije i u slučaju ako se kasnije odsele u
inostranstvo, a u skladu sa članom 107. Zakona.

Član 141b.

Nosilac osiguranja, u roku od 60. dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, donijet će Pravilnik kojim će propisati način, postupak i dokumentaciju neophodnu za ostvarivanje prava iz člana 141a. ovog zakona.
Saglasnost na Pravilnik iz stava 1. ovog člana, daje Vlada Federacije Bosne i Hercegovine.

Član 141c.

Sredstva potrebna za isplatu penzija iz člana 141a. ovog zakona, osiguravat će se iz redovnih doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje."

Član 5.

Član 151. Zakona mijenja se i glasi:

"Podaci o osiguranicima, obveznicima uplate doprinosa i korisnicima prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja uređuju se propisom iz oblasti evidencije o osiguranicima, obveznicima uplate doprinosa i korisnicima prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja i propisima kojima se uređuje oblast jedinstvenog sistema registracije, kontrole i naplate doprinosa.".

Član 6.

 

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH". 

Predsjedavajuća
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Karolina Pavlović

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH

Dr. Denis Zvizdić  

 

 


Na osnovu člana 6. Zakona o organizaciji penzijskog i invalidskog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 32/01), člana 6. Statuta Federalnog zavoda za PIO/MIO („Službene novine Federacije BiH“, broj 38/03) a u vezi sa članom 141b. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službene novine  Federacije BiH“, broj 49/00,32/01,73/05,59/06,4/09 i 55/12), Upravni odbor Federalnog zavoda za PIO/MIO, na 4. sjednici održanoj dana 28.08.2012. godine, donosi

PRAVILNIK O OSTVARIVANjU PRAVA IZ ČLANA 141a. ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANjU

I  OPĆE ODREDBE

Član 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se način, postupak i dokumentacija neophodna za ostvarivanje prava na isplatu  penzije kod Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje ( u daljnjem tekstu: Zavod) u smislu člana 141a. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ( u daljnjem tekstu: Zakon), povratnicima iz Republike Srpske u Federaciju  Bosne i Hercegovine, koji su bili korisnici penzija ostvarenih  u Društvenom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje Bosne i Hercegovine Sarajevo i kojima je isplata penzije vršena na teritoriju današnje Federacije BiH do 30.04.1992. godine.

II  POJAM KORISNIKA PENZIJE IZ ČLANA 141a.

Član 2.

Pod korisnicima penzije u smislu člana 141a. Zakona koji imaju pravo na penziju kod Zavoda smatraju se povratnici iz Republike Srpske u Federaciju Bosne i Hercegovine, korisnici koji su ostvarili pravo na starosnu, invalidsku i porodičnu penziju, kojima je to pravo priznao Društveni fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Bosne i Hercegovine Sarajevo, i kojima je  taj Fond vršio isplatu penzija do 30.04.1992. godine na teritoriji današnje Federacije Bosne i Hercegovine.
Korisnici iz stava 1. ovog člana su korisnici koji su  do 30.04.1992. godine kao takvi registrovani u bazi podataka  matične evidencije korisnika prava kod Zavoda.

Član 3.

Korisnicima u smislu člana 141a. Zakona ne smatraju se  korisnici-povratnici kojima je Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske priznao pravo na penziju temeljem novoutvrđenog činjeničnog stanja nakon 30.04.1992. godine.
Pod novoutvrđenim činjeničnim stanjem nakon 30.04.1992. godine smatra se: priznati posebni staž pripadniku  Vojske Republike Srpske, navršeni staž osiguranja u Republici  Srpskoj nakon 30.04.1992. godine, kao i priznato pravo na  porodičnu

penziju poslije 30.04.1992. godine od strane Fonda  za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske iza  korisnika starosne ili invalidske penzije iz člana 2. ovog Pravilnika.

III POJAM POVRATNIKA IZ ČLANA 141a.

Član 4.

Povratnikom koji u smislu člana 141a. Zakona može  ostvariti pravo na penziju kod Zavoda smatra se lice koje je kao  raseljeno lice boravilo  u Republici  Srpskoj i koje je uskladu sa  članom 5. Zakona o raseljenim licima i povratnicima u  Federaciji Bosne i Hercegovine i izbjeglicama iz Bosne  i Hercegovine („Službene novine  Federacije BiH“, borj 15/5) stekla status povratnika u Federaciji Bosne i Hercegovine u općini prije ratnog prebivališta.

IV NAČIN OSTVARIVANjA PRAVA

Član 5.

Zahtjev za ostvarivanje prava na isplatu penzije po članu 141a. Zakona podnosi se nadležnoj kantonalnoj administrativnoj službi Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, prema mjestu prebivališta.
Kantonalna administrativna služba Federalnog zavoda na čijem području se zaključno sa 30.04.1992. godine nalazila isplatna adresa podnositelja zahtjeva je nadležna da  vodi postupak i odlučuje o zahtjevima.

V  POTREBNA DOKUMENTACIJA

Član 6.

Podnosilac zahtjeva iz člana 2. ovog Pravilnika dužan je uz zahtjev priložiti slijedeću neophodnu dokumentaciju:
a) fotokopiju lične karte,
b) dokaz o prebivalištu – CIPS,
c) uvjerenje o statusu povratnika od nadležne općinske službe mjesta povratka,
d) odjava iz evidencije statusa raseljenih lica,
e) uvjerenje o postojanju prijave na zdravstveno osiguanje na području Federacije BiH,
f) rješenje o priznatom pravu kod Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske,
g) uvjerenje o isplati penzije Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske,
h) rješenje o prestanku isplate kod Fonda za penzijsko i invalidkso osiguranje Republike Srpske.

VI POSTUPAK OSTVARIVANjA

Član 7.

O zahtjevima iz člana 5. ovog Pravilnika odlučivat će se u skladu sa odredbama: Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, Zakona o upravnom postupku („Službene novine Federacije BiH“, broj 2/98 i 48/99), Zakona o raseljenim licima i povratnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine i izbjeglicama Bosne i  Hercegovine, ovog Pravilnika i drugih propisa.

Član 8.

Pravo na isplatu penzije korisnicima iz člana 2. ovog Pravilnika pripada od dana podnošenja zahtjeva, a najranije od stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj 55/12) odnosno od dana prestanka isplate penzije kod Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske.

Član 9.

Korisnik penzije iz člana 2. ovog Pravilnika, ukoliko nakon donesenog rješenja o preuzimanju na isplatu penzije od strane Zavoda odseli u inostranstvo, zadržava pravo na isplatu penzije u skladu sa članom 107. Zakona.

VII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 10.

O zahtjevima za ostvarivanje prava na isplatu penzije podnesenim kod Zavoda prije stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom  i invalidskom osiguranju, to jeste prije 28.06.2012. godine, po kojima postupak nije okončan, odlučit će se po odredbama Zakona  o izmjenama i dopunama Zakona o penzijakom i invalidskom  osiguranju i odredbama ovog Pravilnika.
O pravu na isplatu penzije, po zahtjevima iz stava 1. ovog člana odlučit će se u skladu sa članom 8. ovog Pravilnika.

Član 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom dobivanja saglasnosti od Vlade Federacije  Bosne Hercegovine, a objavit će se u „Službenim novinama Federacije BiH“

Broj UOFZ-90/12
28.avgusta/kolovoza 2012.godine    
          Mostar          

Predsjedavajući

Dr. sc. Ivo Rozić,s.r.


    

 Komentara: 45 | Napišite komentar
neven 13.11.2012 21:44
Zanima me da li ovim zakonom osoba povratnik u FBIH koja prima porodicnu penziju (od 2002 godine)a ciji je suprug penzionisan 1988 godine ima pravo da predje da prima penziju u PIO/MIO FBIH, Unaprijed zahvalan

fondpio 16.11.2012 09:26
Za Nevena, Članom 3. Pravilnika o ostvarivanju prava iz člana 141.a Zakona o PIO Federacije BiH data su, nažalost, organičenja u smislu ko se ne smatra korisnikom-povratnikom. U konkretnom slučaju radi se o korisniku porodične penzije kome je to pravo priznato poslije 30.04.1992.godine, te na osnovu te odredbe proizilazi da se ne radi o korisniku-povratniku koji bi to pravo prema novom Zakonu o izmjenama i dopunama zakona o PIO Federacije BiH mogao ostvariti kod Federalnog zavoda. Za više informacija, poželjno je, obratite se direktno kod poslovnice ili filijale Federalnog zavoda, u mjestu predratnog prebivališta.

Zeljko 14.02.2013 14:44
Sta je sve potrebno od dokumentacije za prelazak penzije nakon smrti nosioca na njegovu zakonsku suprugu koja nema svoju vlastitu penziju? Nosilac prava na penziju je bio Federalni penzioner nastanjen u RS, gdje takodje zivi i njegova supruga. Nema maloljetne djece, niti drugih koji ispunjavaju pravo na porodičnu penziju.

Fond PIO 19.02.2013 09:58
Za Željka:iz navedenog proizilazi da je za rješavanje zahtjeva za porodičnu penziju nadležnost Federalnog zavoda PIO/MIO. S obzirom da je mjesto prebivališta u Republici Srpskoj zahtjev možete podnijeti putem Fonda PIO Republike Srpske, u poslovnici prema mjestu prebivališta.

milka 01.03.2013 21:33
Molim Vas da me posavjetujete šta da radim i kome da se obratim da bih konačno ostvarila svoje pravo na penziju stečeno radom u Osnovnoj školi Velika Brijesnica, područno odjeljenje Klokotnica od 15. IX 1974. godine do 10. VI 1984. godine. Ja sam ostvarila pravo na penziju u Crnoj Gori 1. IX 2011. godine. Fond PIO Crne Gore - Ino biro je poslao zahtjev fondu PIO Doboj (pošto su u periodu mog rada Klokotnica i Brijesnica pripadale opštini Doboj, odnosno uplaćivan je doprinos fondu PIO Doboj). Oni su me u septembru 2012. godine obavijestili da je moj predmet dat na dalji nadležni postupak fondu PIO Tuzla. U telefonskom razgovoru iz Tuzle su mi rekli da to treba da riješi PIO Doboj. Ponovo sam kontaktirala fond PIO Doboj, ali oni kažu da to nije u njihovoj nadležnosti... Kome da se obratim? Da li da se ponovo fond PIO Crne Gore obrati fondu Tuzle ili Doboja? Hvala.

MARTIĆ GORDANA 02.03.2013 16:30
Ujko mi je bio penzioner,a radio je u federaciji a živio u Republici Srpskoj,ustvari radio je do 92 godine,penziju je tražio i dobio od federacije tj. na komisiji je bio u Tuzli,prošao i penziju podizao u Bijeljini u nekoj banci ne bitno,živio je sam i bio teško bolestan,dobivao je novčanu naknadu za tuđu njegu od centra za socijalni rad republike srpske,kada je umro gospodin iz centra me zove i kaže da ima neku novčanu naknadu za troškove sahrane za samo sat vremena u mrtvari me obavijeste da nikakav novac nisu dobili a kada sam nazvala gospodina da pitam šta se desilo on mi kaže da nisu dužni oni da snose troškove jer je federalni penzioner i da oni nemaju s tim ništa.....da li me je slagao jel se radilo sve u sat vremena zato što sam rekla da ja kao njegova sestričina dolazim da ga sahranim....oprostite i hvala

FONDPIORS 05.03.2013 16:58
Za Martić Gordanu: Iz navedenog u Vašem zahtjevu vidljivo je da se radi o korisniku Federalnog zavoda PIO/MIO. Takođe, da je korisnik prema mjestu prebivališta u Republici Srpskoj bio korisnik naknade za tuđu pomoć njegu. To znači da Fond PIO RS u konkretnom slučaju nema nadležnosti oko isplate pogrebnih troškova, već se po tom pitanju radi o nadležnosti Federalnog zavoda PIO/MIO.

FONDPIORS 05.03.2013 17:03
Za Milku:Na osnovu provjere i utvrđenih činjenica kod filijale Doboj utvrđeno je da za mjesta Klokotnicu i Brijesnicu nadležnost pripada Federalnom zavodu PIO/MIO odnosno filijali Tuzla a ne Fondu PIO Republike Srpske - filijala Doboj. Shodno tome zahtjev je potrebno uputiti prema Federalnom zavodu PIO/MIO.

Ljubo 11.03.2013 19:28
Poštovanje. Pošto je radna knjižica uništena u ratu i kada sam izvadio pregled podataka registrovanih u matičnoj evidenciji osiguranika. Postoje podatci (Prijava-Odjava) ali nema svih podataka o platnom stazui naknadama. Napominjem da sam tada pripadao pio Bihać pa Vas Molim za savijet kako da dođem do tih podataka. Hvala

Fond PIO 12.03.2013 15:29
Za Ljubu:kao važeći uzimaju se podaci iz matične evidencije osiguranika. U staž osiguranja, prema Zakonu o PIO, računa se vrijeme koje je osiguranik proveo u osiguranju, a za koje je uplaćen doprinos. Potrebno je da dokaze o uplati doprinosa za PIO(M4 obrazac) za period u kojem nisu prikazane uplate pribavite kod Vašeg bivšeg poslodavca.

admir 07.08.2013 11:58
osoba prima penziju od 310 km,odlazi u posjetu u inostranstvo i ovlascuje drugu osobu putem punomoci da koristi njegovu penziju.penzija je smnjena na 298 km,molim objasnjenje

dusko 13.08.2013 23:09
Postovani, Trenutno zivim i radim u Beogradu,za dva meseca punim 40 god.radnog staza.Pre dve godine zatrazio sam od PIO Beograd proveru penzionog staza u inostranstvu tkz.M-25.Dobio sam odgovor da su preko PIO Bijeljina utvrdili moj penzioni staz i sve se slaze kako je u radnoj knjizici,na moje zadovoljstvo.Pre mesec dana uzeo sam iz PIO Tuzla izvod iz maticne evidencije za staz u Tuzli i kasnije primetio da mi nedostaje oko 18 meseci.Sta da radim?

Fond PIO 15.08.2013 07:49
Za Duška: Potrebno je da odgovarajućom dokumentacijom pribavite i taj staž u trajanju od 18 mjeseci,a koji nije iskazan. U saradnji sa kantonalnom administrativnom službom PIO/MIO Tuzla potrebno je od poslodavca ili pravnog sljedbenika poslodavca,ako raniji vise ne postoji, zatražiti potvrdu tog ostvarenog staža. Teret dokazivanja staža osiguranja je na poslodavcu i osiguraniku. U staž osiguranja računa se staž koji je potvrđen i za koji je uplaćen doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Zlatko 03.12.2013 15:52
Poštovani. Zaposlenik sam Vlade Brčko distrikta BiH i prijavljen na PIO FBiH od 01.02.2013.godine. Do tog datuma bio sam prijavljen na PIO RS. Trebao bih raditi još 10 godina i biti osiguranik PIO FBiH. Molio bih vas da mi odgovorite da li je problem što sam prešao na PIO FBiH, ZBOG OBRAČUNA OSNOVICE ZA PENZIJU. S poštovanjem.

Fond PIO 04.12.2013 13:06
Za Zlatka:Izbor nosioca osiguranja u Bosni i Hercegovini između Fonda PIO Republike Srpske i Federalnog zavoda PIO/MIO je opredeljenje samog osiguranika sa prebivalištem u Brčko Distriktu BiH. Iz navedenog je vidljivo da ste se Vi opredjelili za Federalni zavod PIO/MIO. Shodno tome i penzija će, kada se budu stekli uslovi za to, biti obračunata po principu srazmjerne penzije, odnosno za staž i uplaćene doprinose kod nosioca osiguranja u Republici Srpskoj rješenje o ostvarivanju prava će donijeti Fond PIO RS, a za staž ostvaren kod nosioca osiguranja u Federaciji rješenje će donijeti Federalni zavod PIO/MIO. U nekim elementima srazmjerna penzija ima određena ograničenja u odnosu na samostalnu penziju.

FILIPOVIĆ GORDANA 18.01.2014 11:58
MOLIM VAS,RADILA SAM U FEDERACIJI KONKRETNO U TUZLI I IMAM 17 GODINA RADNOG ISKUSTVA,VEĆ 15 GODINA ŽIVIM U BIJELJINI RADILA SAM NA NEKOLIKO MJESTA NISAM BILA PRIJAVLJENA,SADA IMAM 61 GODINU STAROSTI I JAVLJAM SE NA ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE U BIJELJINI SVE VRIJEME KAKVE SU MI ŠANSE ZA PENZIJU U RS DA LI TREBAM UPLAĆIVATI NEKI PERIOD DOBROVOLJNOG OSIGURANJA DA BI STEKLA USLOV ZA PENZIJU I KOJI IZNOS A NAPOMINJEM DA NI ZDRAVSTVENO NISAM DOBRO,IMAM LI PRAVO NA PENZIJU I KOLIKA BI BILA

Fond PIO 20.01.2014 14:43
Za Filipović Gordanu: Na osnovu navedenog proizilazi da nemate ostvarenog staža osiguranja u Republici Srpskoj, odnosno niste bili na obaveznom osiguranju po osnovu PIO u Republici Srpskoj. O Vašem pravu na penziju odlučivaće Federalni zavod PIO/MIO.

Vinka 29.01.2014 11:27
Molim Vas da me uputite kome da se obratim radi dokaza o radnom stazu u Velikoj Kladusi!Radila sam u SO=e Vel.Kladusa od 1980. do 19.09.1992.godine i sada zivim u R Srbiji ,Opstina Bosilegrad te mi treba dokumentacija.Kojoj se Filijali u FBiH trebam obratiti,da bih istu sto pre dobila?Unapred se zahvaljujem!

Fond PIO 03.02.2014 11:19
Za Vinku: Zahtjev za potvrdu staža ostvaren u Velikoj Kladuši možete podnijeti putem nosioca osiguranja R. Srbije, u mjestu prebivališta. Vaš zahtjev Fond PIO Srbije službeno će proslijediti nadležnoj filijali Federalnog Zavoda PIO/MIO.

muamer 21.02.2014 10:16
postovani imam pitanje DA LI I POSLODAVAC IMA PRAVO ŽALBE NA PRVOSTEPENO RJEŠENJE FZ PIO/MIO KAS O UTVĐIVANJU INVALIDNOSTI hvala

Fond PIO 24.02.2014 14:06
Za Muarema: Iz navedenog proizilazi da se radi o nadležnosti Federalnog zavoda PIO/MIO, a ne o nadležnosti Fonda PIO Republike Srpske.

edo 21.04.2014 08:44
postovani,zasto je doslo do obustave invalidske penzije kod mog tate.u oktobru prosle godine je posalo potvrdu o zivotu.u ovom mjesecu je dobio 50 posto umanjenu penziju.molimo vas da nam sto prije odgovorite.unaprijed hvala

Fond PIO 22.04.2014 10:54
Za Edu: Ako se radi o korisniku penzije Fonda PIO Republike Srpske obratite se nadležnoj isplatnoj filijali Fonda ili na e-mail info@fondpiors.org. U obraćanju e-mailom navedite osnovne podatke korisnika (ime i prezime, LBO, JMB i sl.), kako bi mogli izvršiti detaljnu provjeru.

Bahrija 08.05.2014 14:26
MOLIM vas za savjet jer ne znam kome da se obratim.Ja sam zivjela u Doboju do septembra 92 i radila od 11'o9'1972 u Doboju na raznim mjestima U Doboju sam prijavljena do 31 12 u Jugobanci a onda sam kao izbjeglica radila 5 mjeseci u Jugobanka Zenica.Mene interesuje posto cu ove godine napuniti 65 godina prijavljena sam u Doboju i imam tamo stan iako zivim kod sina u inostranstvu gdje i kako mogu ostvariti pravo na penziju.Hvala

Fond PIORS 12.05.2014 16:35
Z a Bahriju: zahtjev za penziju se podnosi prema mjestu posljednjeg osiguranja.Iz navedenog proizilazi da ste nakon 1992. godine imali staž osiguranja u Zenici tj. u Federaciji BiH.To u smislu podnošenja zahtjeva,onda, opredjeljuje nadležnost Federalnog zavoda PIO/MIO. Ako je od posljednjeg osiguranja proteklo vise od 12 mjeseci onda se zahtjev podnosi u mjestu prebivališta, putem penzijskog organa u mjestu prebivališta.

zigic slavica 26.05.2014 22:07
Postovani ! Zanima me da li imam pravo za nekakvu starosnu penziju ? Do 92 g. radila sam u Bihacu gdje sam imala nepunih 18 god. staza.Nigdje vise posle toga nisam radila.Molim vas koja su moja prava? Hvala i pozdrav.

Fond PIO 27.05.2014 14:27
Za Zigić Slavicu: Na osnovu navedenog proizilazi da nemate ostvarenog staža osiguranja u Republici Srpskoj. O Vašem pravu na penziju odlučivaće Federalni zavod PIO/MIO.

zigic slavica 29.05.2014 12:43
Hvala vam na iscrpnom odgovoru , ali me samo jos interesuje da li cu uopste imati neku minimalnu penziju na osnovu ovih 18 god. sto sam vam vec predocila. Hvala!

Fond PIO 29.05.2014 15:59
Za Slavicu Zigić: Informaciju o uslovima na ostvarivanje prava na penziju potražite u Federalnom zavodu PIO/MIO čija je nadležnost u rješavanju.

Jovan 27.10.2014 21:25
Sledece godine punim 65 godina i ostvarujem pravo na starosnu penziju. Zivio sam i radio 20 godina na teritoriji danasnje Federacije. Bio sam u vojsci Republike Srpske i vratio sam se u podrucje Federacije 2009 godine, gdje i danas zivim. Interesuje me gdje mogu ostvariti penziju?

Fond PIO 28.10.2014 11:14
Za Jovana:Zahtjev za penziju se podnosi prema mjestu posljednjeg osiguranja. Ako je od posljednjeg osiguranja proteklo vise od 12 mjeseci onda se zahtjev podnosi u mjestu prebivališta, putem penzijskog organa u mjestu prebivališta.Pobliže, ako je Vaše posljednje osiguranje u Republici Srpskoj, a niste radili u Fedraciji BiH posle 30.04.1992. godine onda ćete penziju ostvariti kod Fonda PIO Republike Srpske, s tim da zahtjev podnosite u mjestu sadašnjeg prebivališta, koji će službenim putem biti dostavljen Fondu PIO RS. Ako ste posle 30.04.1992. godine radili u Fedreaciji BiH onda će Vaša penzija biti srazmjerma između Republike Srpske i Fedreacije BiH.

Jovan 28.10.2014 16:09
Zahvaljujem na odgovoru! Samo jos jedna dopuna. Poslije 02.04.1992 nisam nigdje radio (ni u RS ni u Federaciji). Dakle moj poslednji staz je bio na teritoriji danasnje Federacije. Da li se u ovom slucaju podrazumjeva da je moje poslednje osiguranje iz Federacije ili RS, s obzirom da sam bio u vojsci RS i od kojeg Fonda mogu da ocekujem penziju. Unaprijed zahvalan!

Fond PIO 30.10.2014 09:30
Za Jovana: Ako Vam je priznat poseban staž (učešće u VRS) onda ćete penziju ostvariti kod Fonda PIO Republike Srpske, s tim da zahtjev podnosite u mjestu sadašnjeg prebivališta, koji će službenim putem biti dostavljen Fondu PIO RS. U skučaju da Vam nije priznat poseban staž onda je nadležnost Federalnog zavoda PIO/MIO.

božana 18.11.2014 09:27
Poštovani U maju ove godine navršila sam 55 godina starosti a počela sam raditi 04.10.1982.i radim do danas bez prekida u Federaciji BiH,dakle sa 31.12.2014.navršavam 32 godine staža.Da li će ove 2 godine utjecati na obračun prijevremene mirovine i koliko(da li se godina staža računa 2% a godina starosti 0,5% do pune mirovine 65/40)molim Vas da mi to pojasnite Unaprijed zahvaljujem

Mirko 22.11.2014 05:54
Postovani. U oktobru ove godine stekao sam uslove za starosnu penziju. 65 godina i 24 god radnog staza u FBIH do 1992. Poslije toga nisam radio na podrucju FBIH ni RS. Trenutno imam prebivaliste van granica bivse SFRJ, Predao sam zahtjev za penziju u mjestu gdje sam stekao radni staz uz zahtjev da se moja penzija iisplacuje u banku na podrucje Republike Srbije. Od MIO/PIO zavoda FBIH dobio sam slijedeca pitanja. Da li sam bio pripadnik Vojske Rep Srpske i da im posaljem podatke od banke u inostranoj drzavi u kojoj trenutno imam prebivaliste. Pitanje Kakav efekat na penziju ima moje ucesce ili ne ucesce u vojsci Republike Srpske? Da li ja imam pravo da biram gdje ce mi penzija biti isplacena ili to mora da bude u trenutnom mjestup prebivalista? Hvala

Ehlimana 07.12.2014 18:49
Do 1992. godine živjela sam i radila u Doboju, imam 18 godina i 10 mjeseci radnog staža, sa 61 godinom i 8 mjeseci života ispunjavam li uslove za penziju Unaprijed hvala.

Fond PIO 09.12.2014 12:51
Za Mirka: Informaciju potražite u Federalnom zavodu PIO/MIO čija je nadležnost u rješavanju.

Fond PIO 09.12.2014 13:00
Za Božanu:Na osnovu navedenog proizilazi da nemate ostvarenog staža osiguranja u Republici Srpskoj. O Vašem pravu na penziju odlučivaće Federalni zavod PIO/MIO.

Fond PIO 09.12.2014 13:18
Za Ehlimanu:Prema Zakonu o PIO Republike Srpske osiguranik ima pravo na starosnu penziju sa 65 godina i najmanje 15 godina staža osiguranja,ili osiguranik žena u 2014. godini sa 61 godinom i 8 mjeseci života i najmanje 15 godina staža osiguranja. Osiguranik koji nema navršenih 65 godina života ima pravo na starosnu penziju kada navrši 60 godina života i 40 godina penzijskog staža ili izuzetno osiguranik , u 2014. godini, sa 56 godina i četiri mjeseca života i 40 godina penzijskog staža. Osiguranik žena koja nema navršenih 65 godina života ima pravo na starosu penziju kada navrši 58 godina života i 35 godina staža osiguranja ili izuzetno u 2014. godini kada navrši 54 godine i 4 mjeseca i 35 godina staža osiguranja.

Ehlimana 19.12.2014 11:03
Živim trenutno u federaciji, a do '92. sam radila u Doboju i stekla radni staž (18 godina i 8mjeseci), navršavam 30 decembra 61 godinu i 8 mjeseci života, zanima me šta trebam prikupiti od papira i da li potrebnu papirologiju mogu dostaviti u najbližoj opštini u RS-u, kao i do kad mi je krajni rok da to predam?

Fond PIO 22.12.2014 10:05
Za Ehlimanu: Zahtjev je potrebno podnijeti putem Federalnog zavoda PIO/MIO u mjestu prebivališta do kraja godine, budući da u 2015. godini nisu isti uslovi za ostvarivanje prava, što se tiče godina života. Zahtjev će biti službeno proslijeđen nadležnoj filijali Fonda PIO Republike Srpske, na postupanje.

izi 04.04.2015 22:51
do 30.04.1992.g.imam staž u brčkom,u listingu odnosno u bazi podataka FBIH, je upisan staž do 31.12.1990.g.a staž od 01.01.1991.g.do 30.04.1992.g.nalazi se u pio RS-a Bijeljena, dali se taj staž računa u srazmjernu penziju ili se priznaje drugačije. poslije 30.04.1992.g.radio sam samo u FBIH.

Fond PIO 08.04.2015 16:06
Za Izi:Na osnovu navedenog (staž osiguranja posle 1992 u Federaciji) Fond PIO Republike Srpske nema nadležnosti u vašem predmetu. Nadležnost je Federalnog zavoda PIO/MIO.

nedeljko 10.10.2015 14:11
Dobio sam rijesenje za penziju na osnovu 40.g. staza,od toga22g i 3 mj u FBIH [do30.04. 92.g] a ostatak u Vojvodini.U radnoj knjizici kao i u maticnoj evidenciji uFbih imam upisan staz do 10 07.94.g. kao aktivni pripadnik MUPa Bih. Za taj period PIO Fbih sam dostavio trazenu potvrdu.Ipak taj posebni staz nije uzet u obzir jer navodno nisu uplaceni doprinosi.Pitanje je dali je taj staz uplacivan selektivno ili je u pitanju drugi problem? Molim Vas sta da radim da se to ispravi ? Unaprijed zahvalan.

Fond PIO 09.11.2015 14:39
Za Nedeljka:Na osnovu navedenog prizilazi da Fond PIO Republike Srpske nema nadležnost već Federalni zavod PIO/MIO.