Rukovodilac jedinice za internu reviziju:

Dragana Šarenac, dipl.ek.

Poslovi iz nadležnosti Jedinice za internu reviziju

  • izrada strateškog plana interne revizije, godišnjeg plana interne revizije i izvještajnih dokumenata u skladu sa propisima koji regulišu sistem internih finansijskih kontrola u javnom sektoru Republike Srpske
  • obavljanje pojedinačnih revizija
  • davanje objektivnog stručnog mišljenja o adekvatnosti sistema finansijskog upravljanja i kontrole
  • davanje preporuka za poboljšanje sistema finansijskog upravljanja i kontrole i praćenje sprovođenja datih preporuka
  • saradnja sa Centralnom jedinicom za harmonizaciju i Glavnom službom za reviziju javnog sektora Republike Srpske