Upravni odbor ima devet članova koje imenuje i razrješava Vlada.Članove Upravnog odbora imenuje Vlada:

 • šest članova na prijedlog Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite nakon sprovedenog postupka javne konkurencije,
 • jednog člana na prijedlog reprezentativnog većinskog sindikata u Republici,
 • jednog člana na prijedlog reprezentativnog većinskog udruženja poslodavaca u Republici i
 • jednog člana na prijedlog Udruženja penzionera Republike Srpske.

Novi Upravni odbor imenovan je Rješenjem Vlade Republike Srpske broj: 04/1-012-2-3201/ 17 na 155. sjednici, održanoj 07. 12. 2017. godine, u sastavu:

 1. Zoran Trifković,
 2. Dragorad Vasić,
 3. Jovo Kosmajac,
 4. Zdravko Plazačić,
 5. Dušan Dragović,
 6. Dragana Moravac,
 7. Ranka Mišić,
 8. Borko Đurić i
 9. Delivoje Tošić.

Imenovanje se vrši na period četiri godine.

Na konstitutivnoj sjednici Upravnog odbora Fonda, održanoj 28.02.2018. godine, za predsjednika Upravnog odbora izabran je Zdravko Plazačić. Za zamjenika predsjednika Upravnog odbora izabran je Jovo Kosmajac.

Upravni odbor:

 • imenuje predsjednika i zamjenika predsjednika Upravnog odbora,
 • donosi Statut Fonda, uz saglasnost Vlade,
 • usvaja Etički kodeks,
 • usvaja druga opšta akta,
 • daje predhodnu saglasnost na imenovanje i razrješenje zamjenika, direktora, pomoćnika direktora i rukovodioca filijale,
 • razmatra i usvaja godišnji izvještaj o poslovanju Fonda uz saglasnost nadležnog ministarstva,
 • donosi godišnji plan i program rada Fonda, uz saglasnost Vlade
 • donosi godišnji plan nabavki,
 • donosi godišnji plan rada Upravnog odbora,
 • donosi Poslovnik o radu Upravnog odbora,
 • odlučuje o raspolaganju i upravljanju imovinom Fonda,
 • vrši funkciju Skupštine Penzijskog rezervnog fonda Republike Srpske a.d. Banja Luka,
 • prati sprovođenje propisa iz penzijskog i invalidskog osiguranja i daje inicijativu za dogradnju sistema penzijskog i invalidskog osiguranja,
 • razmatra materijalni položaj korisnika penzija i predlaže mjere za njegovo poboljšanje,
 • utvrđuje usklađenu vrijednost opšteg boda i procenat usklađivanja penzija za tekuću godinu u skladu sa Zakonom,
 • donosi odluku o utvrđivanju koeficijenta za valorizaciju plata u skladu sa Zakonom,
 • imenuje komisije u drugom stepenu za pojedine oblasti u Fondu,
 • odlučuje o kolektivnim zahtjevima radnika Fonda,
 • vrši i druge poslove koji su mu Zakonom i drugim propisima dati u nadležnost.

Unutrašnji nadzor nad radom Fonda vrši Ministarstvo i upravna inspekcija.