Управни одбор има девет чланова које именује и разрјешава Влада.Чланове Управног одбора именује Влада:

 • шест чланoва на приједлог Министарства рада и борачко- инвалидске заштите  након спроведеног поступка јавне конкуренције,
 • једног члана на приједлог репрезентативног већинског синдиката у Републици,
 • једног члана на приједлог репрезентативног већинског удружења послодаваца у Републици и
 • једног члана на приједлог Удружења пензионера Републике Српске.

Нови Управни одбор именован је Рјешењем  Владе Републике Српске број: 04/1-012-2-1742/13  на 23. сједници, оджаној  21. августа 2013. године,  у саставу:

 1. Ратко Трифуновић,
 2. Борислав Ракић,
 3. Миленко Пантић,
 4. Милица Бугариновић,
 5. Милорад Солаковић,
 6. Здравко Плазачић,
 7. Ранка Мишић,
 8. Борко Ђурић и
 9. Деливоје Тошић.

Мандат чланова Управног одбора траје четири године.
На конститутивној сједници Управног одбора Фонда, одржаној 09.09.2013. године, за предсједника Управног одбора изабран је Милорад Солаковић а за замјеника предсједника Борислав Ракић.

 

Управни одбор:

 • именује предсједника и замјеника предсједника Управног одбора,
 • доноси Статут Фонда, уз сагласност Владе,
 • усваја Етички кодекс,
 • усваја друга општа акта,
 • даје предходну сагласност на именовање и разрјешење замјеника, директора, помоћника директора и руководиоца филијале,
 • разматра и усваја годишњи извјештај о пословању Фонда уз сагласност надлежног министарства,
 • доноси годишњи план и програм рада Фонда, уз сагласност Владе
 • доноси годишњи план набавки,
 • доноси годишњи план рада Управног одбора,
 • доноси Пословник о раду Управног одбора,
 • одлучује о располагању и управљању имовином Фонда,
 • врши функцију Скупштине Пензијског резервног фонда Републике Српске а.д. Бања Лука,
 • прати спровођење прописа из пензијског и инвалидског осигурања и даје иницијативу за доградњу система пензијског и инвалидског осигурања,
 • разматра материјални положај корисника пензија и предлаже мјере за његово побољшање,
 • утврђује усклађену вриједност општег бода и проценат усклађивања пензија за текућу годину у складу са Законом,
 • доноси одлуку о утврђивању коефицијента за валоризацију плата у складу са Законом,
 • именује комисије у другом степену за поједине области у Фонду,
 • одлучује о колективним захтјевима радника Фонда,
 • врши и друге послове који су му Законом и другим прописима дати у надлежност.

 

Унутрашњи надзор над радом Фонда врши Министарство и управна инспекција.