Na osnovu člana 9. Statuta Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“,broj 37/12) i člana 43. Pravilnika o unutrašljoj organizaciji i sistematiza-ciji radnih mjesta u Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske, a u vezi sa članom 20. Zakona o slobodi pristupa informacijama („Službeni glasnik“,broj 20/01), direktor Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske,  d o n o s i

V O D I Č
o postupku pristupa informacijama u Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske

 1. Svako fizičko i pravno lice ima pravo podnijeti zahtjev za pristup informacijama iz nadležnosti Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske (u daljem tekstu Fond), koje su navedene u Indeks–registru informacija pod kontrolom Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske (u daljem tekstu Indeks-registar informacija). Fond neće ispitivati niti zahtjevati razloge opravdanosti zahtjeva.
 1. Izuzetak od pristupa i objavljivanja informacija pod kontrolom Fonda u smislu člana 6,7. i 8.Zakona o slobodi pristupa informacijama (u daljem tekstu Zakon), odnosi se na :
  • povjerljive komercijalne interese treće strane,
  • zaštitu privatnosti trećeg lica i
  • u slučajevima regulisanim članom 6. Zakona.
 1. Zahtjev za pristup informacijama pod kontrolom Fonda podnosi se u pismenom obliku na jednom od zvaničnih jezika u Bosni i Hercegovini. Zahtjev mora sadržavati: personalne podatke o podnosiocu zahtjeva, podatke za kontakte sa podnosiocem zahtjeva, dovoljno podataka o sadržaju informacije za koju se traži pristup. Kod zahtjeva za pristup ličnim informacijama postupiće su u skladu sa članom 11. Tačka 3. Zakona.

Zahtjev se podnosi :

 • lično, putem protokola Fonda,
 • putem pošte na adresu: Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske, ulica Njegoševa 28a Bijeljina, sa naznakom: „za stručnog saradnika za odnose s javnošću “ ili
 • elektronskom poštom na adresu: fondpiors.org i E-mail: info@fondpiors.org
 1. Informacije se, u pravilu, daju bez naknade izuzev u slučaju kad se traže obimne informacije čije umnožavanje i štampanje proizvodi veći trošak. Za standardnu veličinu fotokopija prvih deset strana se ne naplaćuje, a preko deset strana shodno čanu 20. Zakona i Uputstvu o troškovima za umnožavanje materijala („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 64/01) se naplaćuje 0,20 KM po stranici.
 1. Za davanje informacija pod kontrolom Fonda zaduženo je, u pravilu, službeno lice za odnose s javnošću ili drugo lice koga ovlasti direktor Fonda. Odgovor na podneseni zahtjev službeno lice za odnose s javnošću ili drugo ovlašćeno lice podnosiocu zahtjeva dostavlja u roku od 15 dana od prijema zahtjeva. Taj rok može biti produžen za 7 dana u slučajevima predviđenim članom 7. i 9. Zakona.
 1. Pristup informacijama obezbijediće se podnosiocu zahtjeva na jednom od zvaničnih jezika u Bosni i Hercegovini.
 1. Ako Fond nije u mogućnosti da udovolji zahtjevu o tome će u roku od 8 dana obavijestiti podnosioca zahtjeva sa uputstvom mogućnosti podnošenja žalbe nadležnom organu uključujući i pravo obraćanja Instituciji Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine.
 1. Službeno lice za odnose s javnošću radi tromjesečne statističke izvještaje u vezi sa podnesenim zahtjevi-ma za pristup informacijama, koje dostavlja Narodnoj skupštini Republike Srpske i Ombudsmenu Bosne i Hercegovine.
 1. Godišnji Plan i program rada i Finansijski plan, odnosno godišnje Izvještaje o radu i Finansijskom poslovanju Fond dostavlja Vladi Republike Srpske. Informacije o navedenim plansko i izvještajnim dokumentima objavljuju se na Internet stranici Fonda, a dostupne su i na zahtjev.
 1. Ovaj Vodič, kao i Indeks-registar informacija objavljuju se na Internet stranici Fonda, a dostupni su i na zahtjev.
 1. Sastavni dio ovog Vodiča je Indeks-registar informacija i Obrazac za podnošenje zahtjeva za pristup informacijama.

 

Kontakt lice:
Tihomir Joksimović
telefon: +387 55 490 965
e-mail: info@fondpiors.org