Nastavlja se sa uštedama u Fondu PIO

Akcija borbe protiv  pojava prevare u penzijskom sistemu pod nazivom „Stop prevarama do penzije pošteno“, koju je Fond PIO Republike Srpske  pokrenuo prije dvije i po godine, iz dana u dan daje sve bolje rezultate. U proteklom periodu  po osnovu pravovremenog reagovanja na isključenje iz isplate onih korisnika prava koji blagovremeno i propisno  ne dostave potvrdu o životu, JMB, uvjerenje o redovnom školovanju, odnosno studiranju Fond je uštedio oko 18  miliona KM.

Samo u prvih osam mjeseci 2014. godine, po navedenim osnovama, obustavljena je isplata za 19.778 korisnika prava,  što u finansijskom smislu iznosi blizu 6 miliona KM. Poređenja radi,  broj isključenih iz isplate u prvih osam mjeseci ove godine,  sa 19.778 pojedinačnih  obustava, veći je za 38 % u odnosu na isti period prošle godine. Time  je i finansijska ušteda  od oko 6 miliona  KM  za 1,7 miliona KM veća nego za osam mjeseci  prošle godine. U prethodnom periodu, od postojanja Fonda, ovo pitanje je zanemarivano i  niko se  ozbiljnije njime nije  bavio, te su tako i  milioni maraka otišli u nepovrat, jer je i povrat sredstava, putem regresnog postupka, bio zapostavljan  ili se pak radilo o vrlo malim, zanemarljivim, sumama. Naime, u prethodnom periodu značajan broj korisnika prava koji živi van teritorije Republike Srpske potvrde o životu je dostavljao ne u originalu već faksom, telefonskim javljanjem, ovjerom istih kod organa koji nisu nadležni za taj postupak i sl. Pojedini studenti uvjerenja o redovnom školovanju su dostavljali iako nikada nisu ni upisali fakultet. Sve to od strane Fonda nije adekvatno provjerano, što je direktno uticalo na isplatu milionskih iznosa korisnicima prava koji u momentu isplate za to nisu ispunjavali zakonom propisane uslove.

Ohrabruju i sve smjelije prijave savjesnih građana na besplatnu telefonsku liniju Fonda 080 050 100 i upućene prijave i  predstavke  na osnovu kojih je, nakon izvršenih  provjera i procesuiranja, iz isplate  za proteklih dvije i po godine trajno isključeno blizu 300 korisnika prava.

Potpisivanjem sporazuma o razmjeni podataka za slučaj smrti korisnika sa Hrvatskim mirovinskim zavodom, Republičkim fondom PIO Srbije, Penzionim fondom Slovenije i ranije sa Fondom PIO Crne Gore i Makedonije uštede svih potpisnika sporazuma će biti znatno povećane i na godišnjem nivou  mjerene u desetinama miliona maraka.

Invalidske penzije – trend stalnog smanjenja

Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju (u primjeni od 2012. godine) i Uredba o medicinskom vještačenju (u primjeni od 2013. godine), poštrenim odredbama i kriterijumima, u značajnoj mjeri uticali su na smanjenje broja korisnika prava na invalidsku penziju. Stalna akcija „Stop prevarama, do penzije pošteno“, koju Fond sprovodi već dvije i po godine, i akcija “Loto” koju Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, zajedno sa Okružnim tužilaštvom, sprovodi na cijeloj teritoriji Republike dale su dodatni efekat na trend smanjenja.

U toku 2010. godine registrovano je 226.683 korinsika prava, od čega je korisnika prava na invalidsku penziju bilo 40.947 ili 18,06%.

Na kraju 2011. godine u strukturi svih korisnika prava od 233.143 korisnici invalidske penzije su učestvovali sa 17,8% ili 41.407 korisnika.

Godinu dana nakon primjene Zakona iz 2012. godine, koji je u značajnoj mjeri pooštrio uslove za ostvarivanje prava na invalidsku penziju, procenat korisnika invalidske penzije je 17,5% ili 41.440 korisnika.

Primjenom Uredbe na kraju 2013. godine u Fondu je ukupno registrovano 41.135 korisnika invalidske penzije ili 16,89%, u odnosu na 244.684  svih korisnika prava.

Trend pada broja korisnika prava na invalidsku penziju je nastavljen i u prvih šest mjeseci 2014. godine, tako da  korisnici ove vrste prava u ukupnoj strukturi penzija učestvuju sa 16,62% ili 41.004 korisnika.

Za tri i po godine Fond je evidentirao povećanje ukupnog broja korisnika prava za 8,82% ili za 20.008, sa 226.683 na 246.691. Istovremeno, na drugoj strani, kod korisnika prava na invalidsku penziju u istom periodu imamo porast od svega 57 korisnika ili 0,14%, sa 40.947 na 41.004 korisnika.

Učešće korisnika prava invalidske penzije u proteklih tri i po godine znatno je poboljšan, odnosno smanjem je sa 18,06% koliko je iznosio u decembru 2010. godine na sadašnjih 16,62%, što nas približava procentu ove vrste prava u razvijenijim zemljama.

Iz navedenog proizilazi da ukupan broj korisnika prava na invalidsku penziju stagnira, a prema  procenama do kraja godine očekuje se  da broj korisnika prava na invalidsku penziju bude manji nego što je bio pre četiri godine.

U poslednje tri i po godine penzijski sistem Republike Srpske, pored konstantnog pada procenta korisnika prava na invalidsku penziju, istovremeno bilježi i povećanje učešća korisnika prava na starosnu penziju sa 109.494 ili 48,3% u 2010. godini  na 128.295 ili 52% korisnika prava u junu ove godine.

Oba ova trenda pad procenta korisnika prava na invalidsku penziju, koji se u razvijenim zemljama kreće od 12-15% i porast procenta korisnika prava na starosnu penziju, koji se, takođe, u razvijenim zemljama kreće od 55-65%, zajedno predstavljaju veoma pozitivan i poželjan trend u penzijskom sistemu Republike Srpske.

Povećanje pojedinačnih obustava penzija

U periodu januar-jun 2014. godine, u  okviru akcije “Stop prevarama do penzije pošteno” i doslednom primjenom člana 140. Zakona o PIO (prijava Fondu činjenica koje utiču na pravo, u roku od 30 dana)   izvršeno je 16.174  pojedinačne obustave isplate  penzije. To je  za 40,1% više nego u istom periodu 2013. godine (11.543 obustava)  ili čak 166 % više nego u prvom polugodištu 2012. godine (7.466 obustava). Razlozi obustave su:  nedostavljanje potvrde o životu, potvrde o školovanju-za učenike i studente, nedostavljanje JMB. Time je za prvih šest  mjeseci 2014. godine ostvarena ušteda od 4,8 miliona KM, što je za 1,5 miliona KM  više nego u istom periodu 2013. ili  za 2,6 miliona KM više nego 2012. godine. Nakon dostavljanja dokumentacije u prvih šest mjeseci ove godine, u skladu sa zakonskim propisima, u isplatu je ponovo uključeno 1.541 korisnika, što je u odnosu na isti period  prošle godine,  kada je bilo 1.603 ponovo uključenih,  za 62 manje. Podsjećamo, pojedinačnih obustava ukupno u 2012. godini  bilo je 16.678, od čega je  aktivirano za 4.006 korisnika, a u 2013. godini 23.784 obustava, odnosno 4.047  ponovo aktiviranih.

2015-jun-t11

2015-jun-t22

2015-jun-t33

U praćenju ovih promjena, posebno činjenice o životu, znatnu pomoć  pruža  povezanost Fonda PIO sa bazom podataka  iz Knjige umrlih, putem Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, a time i povezanosti sa svim lokalnim upravama.Tako se omogućava da se činjenica smrti korisnika prava odmah  evidentira, i tako  onemogućava preplata penzije i dr. te će Fond PIO dosledno nastaviti  praćenje ovih promjena. Sličnu saradnju Fond PIO ima i sa Fondom PIO Crne Gore. Predstoji  potpisivanje sličnih sporazuma i sa ostalim državama nastalim na prostoru bivše SFRJ, budući da su određeni poslovi  između fondova sadašnjih država  a bivših republika SFRJ povezani i isprepleteni.

Povećanje pojedinačnih obustava penzija u 2014.

U okviru akcije “Stop prevarama do penzije pošteno”, doslednom primjenom člana 140. Zakona o PIO (prijava činjenica  koje utiču na pravo u roku od 30 dana)  u periodu januar-maj 2014. godine izvršeno je 14.116  pojedinačnih obustava isplate  penzije. To je  za 39,5% više nego u istom periodu 2013. godine (10.117)  ili 132 % više nego u 2012. godini (6.618). Razlog obustave su:  nedostavljanje potvrde o životu, potvrde o školovanju-za učenike i studente i nedostavljanje JMB. Time je za prvih pet  mjeseca ove godine ostvarena ušteda od 4,2 miliona KM, što je za 1,3 miliona KM  više nego u istom periodu 2013. ili  za 2,3 miliona KM više nego 2012. godine.

Nakon dostavljanja dokumentacije u prvih pet mjeseci ove godine, u skladu sa zakonskim propisima, u isplatu je ponovo uključeno 1.340 korisnika, što je u odnosu na isti period  prošle godine,  kada je bilo 1.528 ponovo uključenih,  za 188 manje.

Podsjećamo, pojedinačnih obustava u 2012. godini ukupno je bilo 16.678, od čega je nakon dostavljanja dokumentacije aktivirano 4.006 korisnika, a u 2013. godini od 23.784 pojedinačnih odnosno  ponovo je  aktivirano 4.047.

stop-2014-jun

U praćenju promjena na ovom planu, posebno činjenice o životu, znatnu pomoć  pruža  povezanost Fonda PIO sa bazom podataka  iz Knjige umrlih, putem Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, a time i sa svim lokalnim upravama.To omogućava da se činjenica smrti korisnika prava odmah  evidentira, i tako  predupređuje preplata penzije i dr. Sličnu saradnju Fond PIO ima i sa Fondom PIO Crne Gore. Uskoro predstoji  potpisivanje sličnih sporazuma i sa ostalim državama nastalim na prostoru bivše SFRJ, budući da su određeni poslovi  između fondova sadašnjih država povezani i isprepleteni.