Zoran Jović, dipl ek.

Rođen 1964. godine u Roćeviću, opština Zvornik.Osnovnu školu završio  u Roćeviću, a srednju u Zvorniku. Višu Tekstilno-tehničku školu završio u Beogradu, a potom 2005. godine diplomirao na Fakultetu za uslužni biznis u Novom Sadu i stekao zvanje diplomirani ekonomista.

Do sada  radio u tekstilnom preduzeću  “ Vezionica’’ Zvornik  od 1990. do 2006. godine na poslovima  direktora Sektora proizvodnje, direktora Komercijalne službe, zamjenika direktora  i  generalnog direktora.

Od 2007. godine zaposlen u Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske  ( PIO) na  poslovima investicionog mendžera  u Sektoru za poslovanje kapitalom od privatizacije, potom na mjestu samostalnog stručnog saradnika za prihode  u Sektoru za kontrolu obračuna, evidentiranje prihoda, javne nabavke i sistemsku podršku.

Za pomoćnika  direktora  za finansijske poslove imenovan Rješenjem direktora Fonda  PIO broj 447-34/11,  počev od 16.12. 2011.godine.
Po nacionalnosti Srbin.
Oženjen, otac dvoje djece.