Upravni odbor Fonda PIO održao je 28.09.2017. godine u Bijeljini XXX redovnu sjednicu na kojoj je upoznat sa:

  • Izvještajem o radu Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske  za period 01.01 – 30.06.2017. godine i
  • Izradom budžetskog zahtjeva Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske za period 2018 – godine.

Takođe, Upravni odbor je razmotrio o usvojio:

  • Izvještaj o realizaciji Plana nabavki Fonda PIO za period januar – jun 2017. godine i  donio je Odluku o visini naknada za vršenje obustava od ličnih primanja korisnika penzija u korist privrednih subjekata.