Prelaskom Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske (Fond PIO RS) na trezorski način poslovanja, od 01.januara 2016. godine, ugašeni su računi Fonda PIO RS i izvršen prenos svih novčanih sredstava na Jedinstven račun Trezora Republike sa stanjem na dan 31. decembar 2015. godine.

Na osnovu člana 31. Zakona o trezoru (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 28/13 i 103/15) Ministarstvo finansija Republike Srpske za uplatu novčanih sredstava, za određene usluge koje vrši Fond PIO RS (izdavanje uvjerenja, obustava za regresni postupak, kamata po sudskim rješenjima, potraživanja za ugovorene usluge i dr.) otvorilo je Račun posebnih namjena – Sredstva Fonda PIO RS.

Instrukcija za plaćenje u konvertibilnim markama i Instrukcija za devizno plaćanje osiguranicima, korisnicima prava i pravnim licima daju potpuna i precizna uputstva o načinu uplata na Račun posebnih namjena – Sredstva Fonda PIO RS.

Kontakt lica:
Mitra Pajić, tel: +387 55 490 956
Nada Sekulić, tel: +387 55 490 972

Prilog