Kolegijum direktora Fonda PIO u širem sastavu održao je 20. marta 2020. godine 76. redovnu sjednicu, putem video linka, na kojoj je razmatrao i usvojio:

  • Zapisnik sa 75. redovne sjednice Kolegijuma direktora Fonda u širem sastavu, održane dana 24. februara 2020. godine i pregled realizacije zaključaka donesenih na toj sjednici
  • Prijedlog izvještaja o realizaciji Plana nabavki Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske za 2019. godinu
  • Prijedlog Odluke o naknadama za izvršene usluge i
  • Nacrt Pravilnika o zaštiti od požara, koji se upućuju Upravnom odboru Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje u dalju proceduru.

Kolegijum direktora upoznat je sa:

  • Analizom realizacije Plana rješavanja neriješenih zahtjeva za ostvarivanje prava na penziju i ponovno određivanje penzije za januar i februar 2020. godine i
  • Informacijom o razlozima nastanka preplaćenih iznosa penzije za januar i februar godine.