dr Mladen Milić – direktor Fonda za PIO RS

196_direktor

Rođen je 1972. godine u Jelačićima, opština Kladanj. Osnovnu školu u Stuparima a potom i srednju mašinsku tehničku u Tuzli završio je kao učenik generacije. Višu školu, smjer spoljna trgovina završio je 1996. godine na Višoj školi za spoljnu trgovinu u Bijeljini, a potom u februaru 2004. godine diplomirao u Novom Sadu na Fakultetu za uslužni biznis.

Magistrirao je u oktobru 2007. godine na Univerzitetu Edukons u Novom Sadu, smjer međunarodne finansije uspješno odbranivši tezu pod naslovom „Uticaj globalizacije na privatizaciju banaka u zemljama tranzicije“.

Na Univerzitetu Singidunum u Beogradu, 29. maja 2014. godine uspješno je odbranio doktorsku disertaciju pod naslovom „Unapređenje procesa odlučivanja uz primjenu sistema poslovne inteligencije“ i time stekao zvanje doktora ekonomskih nauka.

Do sada je radio u ODP „Obuća-Drina“ Zvornik (1996-1998) kao referent prodaje i samostalni stručni saradnik za komercijalne poslove, zatim u „Kompaniji Bobar“ doo Bijeljina (1998-2000) kao samostalni stručni saradnik za komercijalne poslove i šef komercijale. U „Bobar Bobeksu“ doo Bijeljina (2000-2002) kao šef prodaje, a potom i kao direktor komercijalnog sektora. Od 2002-2007. godine bio je direktor u „Univerzal“ ad Bijeljina.

U Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske u periodu od 2007-2011. godine radio je na poslovima pomoćnika direktora i na poslovima v.d. zamjenika direktora.

Za direktora Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske imenovan je 21. jula 2011. godine na 25. sjednici Vlade Republike Srpske, rješenjem broj: 04/1-012-2/-1600/11.

Na 36. sjednici Vlade Republike Srpske održanoj 27. avgusta 2015. godine Rješenjem broj: 04/1-012.2-1876/15 imenovan je za direktora Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske na period od četiri (4) godine, u drugom mandatnom periodu.

Na 37. sjednici Vlade Republike Srpske održanoj 12.9.2019. godine Rješenjem broj: 04/1-012-2-2347/19 (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 78/19) imenovan je za direktora Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske na period od četiri godine u novom, trećem po redu, mandatnom periodu.

Vlada Republike Srpske, na 41.sjednici, održanoj 19.10.2023. godine, Rješenjem broj: 04/1-012-2-3535/23 od 19. oktobra imenovala je Mladena Milića za direktora Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske na period od četiri godine, počev od 03. novembra 2023. godine, kao narednog dana od objavljivanja u ‘’Službenom glasniku Republike Srpske’’ broj: 96/23.

Dobitnik je više priznanja i odlikovanja među kojima i Povelje Kapetan Miša Anastasijević za stabilnost i jačanje institucija Republike Srpske i Ordena Njegoša prvog reda za priznat višegodišnji javni rad i rezultate u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja kojim se doprinosi razvitku Republike Srpske, kojim ga je odlikovao predsjednik Republike Srpske, Milorad Dodik.

Po nacionalnosti je Srbin.

Oženjen je, otac jednog djeteta.