Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske osnovan je 20. juna 1992. kao Javni fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Srpske Republike Bosne i Hercegovine.
U skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 27/93) i Odlukom Narodne skupštine Republike Srpske broj 102-1464/93 od 30.12.1993. godine osnovan je Javni fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske. Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 32/00) izmijenjen je naziv u FOND ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANjE REPUBLIKE SRPSKE.

Prema Aneksu 4 Dejtonskog mirovnog Sporazuma za Bosnu i Hercegovinu, sistem penzijskog i invalidskog osiguranja u nadležnosti je entiteta Bosne i Hercegovine. Ustavni osnov za donošenje Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju sadržan je u članu 68. tačka 6. Ustava Republike Srpske, prema kome Republika uređuje i obezbjeđuje, pored ostalog, socijalno osiguranje i druge oblike socijalne zaštite građana.
Fond je osnovan radi obezbijeđivanja i ostvarivanja prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja – prava za slučaj starosti, smanjenja i gubitka radne sposobnosti i smrti osiguranika, radi obezbjeđenja socijalne sigurnosti osiguranih lica i članova njihove porodice. Osnovan je za cijelu teritoriju Republike Srpske i ima svojstvo pravnog lica sa pravima i obavezama utvrđenim Zakonom i Statutom Fonda.

Fond obavlja poslove iz svoje nadležnosti prema odredbama važećeg Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Sjedište Fonda je u Bijeljini.
Djelatnost Fonda je obimna i obuhvata veliki broj raznovrsnih poslova. U cilju obavljanja djelatnosti u Fondu se:
● obezbjeđuje efikasno, racionalno i zakonito ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja;
● pruža stručna pomoć osiguranicima i korisnicima prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja;
● rješava o pravima iz penzijskog i invalidskog osiguranja u I i II stepenu u skladu sa Zakonom i međunarodnim ugovorima o socijalnom osiguranju, utvrđuje status osiguranika u dobrovoljnom osiguranju i utvrđuje penzijski staž;
● vrši revizija prvostepenih rješenja o ostvarivanju prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja;
● vrši ocjena radne sposobnosti radi ostvarivanja prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja;
● vodi matična evidencija o osiguranicima, uplatiocima doprinosa i korisnicima prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja;
● vrši obračun penzija i drugih primanja iz penzijskog i invalidskog osiguranja;
● vrši evidentiranje prihoda od doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje;
● obavljaju normativni poslovi u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja;
● obavljaju poslovi zastupanja Fonda pred nadležnim sudovima po ovlašćenju direktora Fonda i regresni postupci u vezi sa naknadom štete pričinjene Fondu, odnosno povrat novčanih primanja iz penzijskog i invalidskog osiguranja isplaćenih bez pravnog osnova;
● obavljaju poslovi informisanja iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja;
● upravlja imovinom Fonda u skladu sa Zakonom;
● vrše poslovi nabavki, odnosno investicija radi unapređenja materijalne osnove rada;
● obavljaju poslovi informatičke podrške funkcionisanja penzijsko-invalidskog osiguranja u Fondu;
● obavljaju poslovi interne revizije i kontrole;
● obezbjeđuje namjensko i ekonomično korišćenje sredstava za penzijsko i invalidsko osiguranje;
● obavljaju i drugi poslovi utvrđeni Zakonom i ovim statutom.

Rad Fonda je javan. Javnost rada Fonda obezbjeđuje se obavještavanjem osiguranika i korisnika prava, kao i javnosti o radu Fonda, putem sredstava javnog informisanja i internet stranice Fonda.