Upravni odbor je organ upravljanja. Ima devet članova koje imenuje i razrješava Vlada, i to:

 • šest članova na prijedlog Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite, nakon provedenog postupka javne konkurencije,
 • jednog člana na prijedlog reprezentativnog većinskog sindikata u Republici,
 • jednog člana na prijedlog reprezentativnog većinskog udruženja poslodavaca u Republici,
 • jednog člana na prijedlog Udruženja penzionera Republike Srpske.

Mandat članova Upravnog odbora traje četiri godine, s tim da isti mogu biti birani najviše dva puta uzastopno. Članovi Upravnog odbora mogu biti razriješeni i prije isteka mandata, pod uslovima propisanim Statutom Fonda.

Aktuelni Upravni odbor imenovan je Rješenjem Vlade Republike Srpske broj: 04/1-012-2-3201/ 17 na 155. sjednici, održanoj 07. 12. 2017. godine, u sastavu:

 1. Dragorad Vasić,
 2. Jovo Kosmajac,
 3. Zdravko Plazačić,
 4. Dušan Dragović,
 5. Dragana Moravac,
 6. Ranka Mišić,
 7. Borko Đurić i
 8. Delivoje Tošić.

Na konstitutivnoj sjednici Upravnog odbora Fonda, održanoj dana 28.02.2018. godine, za predsjednika Upravnog odbora izabran je gospodin Zdravko Plazačić, a za zamjenika predsjednika izabran je gospodin Jovo Kosmajac.

Upravni odbor obavlja sljedeće poslove:

 • imenuje predsjednika i zamjenika predsjednika Upravnog odbora,
 • donosi Statut Fonda, uz saglasnost Vlade,
 • donosi Etički kodeks,
 • usvaja druga opšta akta,
 • razmatra i usvaja godišnji izvještaj o poslovanju Fonda, uz saglasnost nadležnog Ministarstva,
 • donosi godišnji plan i program rada Fonda, uz saglasnost Vlade,
 • donosi godišnji plan nabavki,
 • donosi poslovnik o radu Upravnog odbora,
 • odlučuje o raspolaganju i upravljanju imovinom Fonda,
 • vrši funkciju Skupštine Penzijskog rezervnog fonda Republike Srpske a.d. Banja Luka,
 • prati sprovođenje propisa iz penzijskog i invalidskog osiguranja i daje inicijativu za dogradnju sistema penzijskog i invalidskog osiguranja,
 • razmatra materijalni položaj korisnika penzija i predlaže mjere za njegovo poboljšanje,
 • donosi odluku o usklađivanju vrijednosti opšteg boda za za tekuću godinu,
 • donosi odluku o utvrđivanju koeficijenta za valorizaciju plata za tekuću godinu,
 • imenuje komisije u drugom stepenu za pojedine oblasti u Fondu,
 • odlučuje o kolektivnim zahtjevima radnika Fonda,
 • vrši i druge poslove u skladu sa Zakonom i drugim propisima.

Unutrašnji nadzor nad radom Fonda vrši nadležno Ministarstvo i upravna inspekcija.