Управни одбор je oрган управљања. Има девет чланова које именује и разрјешава Влада, и то:

 • шест чланова на приједлог Министарства рада и борачко-инвалидске заштите, након проведеног поступка јавне конкуренције,
 • једног члана на приједлог репрезентативног већинског синдиката у Републици,
 • једног члана на приједлог репрезентативног већинског удружења послодаваца у Републици,
 • једног члана на приједлог Удружења пензионера Републике Српске.

Мандат чланова Управног одбора траје четири године, с тим да исти могу бити бирани највише два пута узастопно. Чланови Управног одбора могу бити разријешени и прије истека мандата, под условима прописаним Статутом Фонда.

Актуелни Управни одбор именован је Рјешењем Владе Републике Српске број: 04/1-012-2-3201/ 17 на 155. сједници, одржаној дана 07.12.2017. године.

Рјешењем Владе Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске” број: 25/24), именовани су в.д. чланова Управног одбора на период до два мјесеца у сљедећем саставу:

 1. Драгорад Васић,
 2. Јово Космајац,
 3. Здравко Плазачић,
 4. Душан Драговић,
 5. Драгана Симић,
 6. Ранка Мишић,
 7. Борко Ђурић,
 8. Деливоје Тошић.

На конститутивној сједници Управног одбора Фонда, одржаној дана 28.02.2018. године, за предсједника Управног одбора изабран је господин Здравко Плазачић, а за замјеника предсједника изабран је господин Јово Космајац.

Управни одбор обавља сљедеће послове:

 • именује предсједника и замјеника предсједника Управног одбора,
 • доноси Статут Фонда, уз сагласност Владе,
 • доноси Етички кодекс,
 • усваја друга општа акта,
 • разматра и усваја годишњи извјештај о пословању Фонда, уз сагласност надлежног Министарства,
 • доноси годишњи план и програм рада Фонда, уз сагласност Владе,
 • доноси годишњи план набавки,
 • доноси пословник о раду Управног одбора,
 • одлучује о располагању и управљању имовином Фонда,
 • врши функцију Скупштине Пензијског резервног фонда Републике Српске а.д. Бања Лука,
 • прати спровођење прописа из пензијског и инвалидског осигурања и даје иницијативу за доградњу система пензијског и инвалидског осигурања,
 • разматра материјални положај корисника пензија и предлаже мјере за његово побољшање,
 • доноси одлуку о усклађивању вриједности општег бода за за текућу годину,
 • доноси одлуку о утврђивању коефицијента за валоризацију плата за текућу годину,
 • именује комисије у другом степену за поједине области у Фонду,
 • одлучује о колективним захтјевима радника Фонда,
 • врши и друге послове у складу са Законом и другим прописима.

Унутрашњи надзор над радом Фонда врши надлежно Министарство и управна инспекција.