Upravni odbor je organ upravljanja. Ima devet članova koje imenuje i razrješava Vlada, i to:

 • šest članova na prijedlog Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite, nakon provedenog postupka javne konkurencije,
 • jednog člana na prijedlog reprezentativnog većinskog sindikata u Republici,
 • jednog člana na prijedlog reprezentativnog većinskog udruženja poslodavaca u Republici,
 • jednog člana na prijedlog Udruženja penzionera Republike Srpske.

Mandat članova Upravnog odbora traje četiri godine, s tim da isti mogu biti birani najviše dva puta uzastopno. Članovi Upravnog odbora mogu biti razriješeni i prije isteka mandata, pod uslovima propisanim Statutom Fonda.

Aktuelni Upravni odbor imenovan je Rješenjem Vlade Republike Srpske broj: 04/1-012-2-3201/ 17 na 155. sjednici, održanoj dana 07.12.2017. godine.

Rješenjem Vlade Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 25/24), imenovani su v.d. članova Upravnog odbora na period do dva mjeseca u sljedećem sastavu:

 1. Dragorad Vasić,
 2. Jovo Kosmajac,
 3. Zdravko Plazačić,
 4. Dušan Dragović,
 5. Dragana Simić,
 6. Ranka Mišić,
 7. Borko Đurić,
 8. Delivoje Tošić.

Na konstitutivnoj sjednici Upravnog odbora Fonda, održanoj dana 28.02.2018. godine, za predsjednika Upravnog odbora izabran je gospodin Zdravko Plazačić, a za zamjenika predsjednika izabran je gospodin Jovo Kosmajac.

Upravni odbor obavlja sljedeće poslove:

 • imenuje predsjednika i zamjenika predsjednika Upravnog odbora,
 • donosi Statut Fonda, uz saglasnost Vlade,
 • donosi Etički kodeks,
 • usvaja druga opšta akta,
 • razmatra i usvaja godišnji izvještaj o poslovanju Fonda, uz saglasnost nadležnog Ministarstva,
 • donosi godišnji plan i program rada Fonda, uz saglasnost Vlade,
 • donosi godišnji plan nabavki,
 • donosi poslovnik o radu Upravnog odbora,
 • odlučuje o raspolaganju i upravljanju imovinom Fonda,
 • vrši funkciju Skupštine Penzijskog rezervnog fonda Republike Srpske a.d. Banja Luka,
 • prati sprovođenje propisa iz penzijskog i invalidskog osiguranja i daje inicijativu za dogradnju sistema penzijskog i invalidskog osiguranja,
 • razmatra materijalni položaj korisnika penzija i predlaže mjere za njegovo poboljšanje,
 • donosi odluku o usklađivanju vrijednosti opšteg boda za za tekuću godinu,
 • donosi odluku o utvrđivanju koeficijenta za valorizaciju plata za tekuću godinu,
 • imenuje komisije u drugom stepenu za pojedine oblasti u Fondu,
 • odlučuje o kolektivnim zahtjevima radnika Fonda,
 • vrši i druge poslove u skladu sa Zakonom i drugim propisima.

Unutrašnji nadzor nad radom Fonda vrši nadležno Ministarstvo i upravna inspekcija.