Осигураник у добровољном осигурању

Лице које није осигураник у обавезном осигурању може се осигурати на добровољно осигурање под условима, у обиму и на начин предвиђен Законом о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник Републике Српске“, бр. 134/11, 82/13 и 103/15), ако има пребивалиште на територији Републике или територији Брчко Дистрикта, општу здравствену способност, ако је старије од 15 година и млађе од година живота из члана 41. овог закона.

Корисник пензије, као и лице које се налази на редовном школовању, не може бити осигураник у добровољном осигурању.

Добровољно осигурање се обезбјеђује почев од дана подношења захтјева за утврђивање статуса осигураника у добровољном осигурању, а престаје на захтјев осигураника. Добровољно осигурање престаје и у случају да осигураник не уплати допринос за три мјесеца узастопно, и то од првог дана у мјесецу за који није уплаћен допринос.

Статус осигураника у добровољном осигурању утврђује Фонд рјешењем.