Осигураник у обавезном осигурању у одређеним околностима

Лице је обавезно осигурано за случај инвалидности због повреде на раду и професионале болести док се налази у сљедећим околностима:

  • за вријеме учешћа у акцији спасавања или одбране од елементарних непогода (пожар, поплава, земљотрес и дуге непогоде проузроковане вишом силом) на територији Републике или у акцији предузетој ради спасавања живота грађана или отклањања материјалне штете на имовини,
  • за вријеме пружања помоћи републичким органима по њиховом захтјеву,
  • ученик или студент за вријеме практичне наставе, односно за вријеме стручне праксе код послодавца,
  • за вријеме обављања обавезног рада приликом издржавања казне затвора, малољетничког затвора и за вријеме извршења васпитне мјере у васпитној установи, установи за преваспитавање или у посебној васпитној установи,
  • за вријеме преквалификације или доквалификације, у складу са законом,
  • за вријеме рада код послодавца без заснивања радног односа (волонтерски рад), у складу са законом,
  • за вријеме обављања привремених и повремених послова преко омладинских задруга до навршених 26 година живота ако се налази на редовном школовању,
  • за вријеме вршења одређених јавних функција или грађанских дужности по позиву републичких органа и органа јединице локалне самоуправе и
  • лице са тешкоћама у развоју за вријеме стручног оспособљавања, након завршеног основног образовања.

Ради стицања статуса осигураника у обавезном осигурању у одређеним околностима уплатилац доприноса је обавезан да у Јединствени систем достави пријаву лица које се налази у тим околностима у складу са законом који регулише област пореског поступка.